PROJEKT

Kust och skärgård i Österåkers kommun

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2019

2008–2009 arbetade Ekologigruppen med att ta fram underlag till Österåkers vattenprogram kopplat till värdefulla vatten i sjöar, vattendrag och hav. Nu, under 2019, fortsätter arbetet med att uppdatera och genomföra nya naturvärdebedömningar i kommunens inner-, mellan- och ytterskärgård.

Österåkers kommun är en skärgårdskommun i förändring. Förutom att befolkningen fördubblas under sommarhalvåret är det också många fritidshusområden som omvandlas till permanentbostäder. Därför behövde kommunen få en uppdaterad bild av naturvärden längs kusten och ute i skärgården.

Naturtyper att prioritera

Genom bedömningar utifrån både fältbesök och befintliga underlag tas en uppdaterad bild av naturvärden i skärgården fram, något som är stor tillgång för arbetet med planering längs kommunens kust. Det finns flera naturtyper att prioritera, exempelvis grunda havsvikar som kan fungera som lek- och uppväxtområden för fisk.

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning