PROJEKT

Hållbarhetsprogram för Näsängen

KUND: Runö fastigheter | ÅR: 2014-2015

På Näshalvön strax väster om centrala Åkersberga planeras en ny hållbar stadsdel med ca 1500 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter. Näsängen antas kunna ge plats åt ca 3500 nya invånare. Projektet är en del av Åkersbergas utveckling från förort till en skärgårdsstad. Näsängen ingår som en del av en fördjupad översiktsplan som ger riktlinjer för Åkersbergas tätortsutveckling med rollen att skapa en attraktiv och hållbar småstadsmiljö vid vattnet.

I samband med att en detaljplan gjorts för området har ett hållbarhetsprogram tagits fram. Programmet ger stöd genom hela planprocessen och bifogas planhandlingen.

Målet med hållbarhetsprogrammet är att beskriva hur en stadsutveckling kan ske i Näsängen på ett hållbart sätt utifrån era aspekter. Hållbarhetsprogrammet ska beskriva vad det är som är viktigt för hållbarheten i området och varför. I programmet redogörs för specifika förutsättningar för Näsängen och vilka riktlinjer som ska gälla här. För att säkra att dessa riktlinjer följs har sedan ett antal krav listats som ska uppfyllas i något steg i stadsutvecklingsprocessen. Här anges på vilket sätt respektive krav ska styras; genom detaljplan, gestaltningsprogram, skötselplan eller olika typer av avtal. På så sätt blir det tydligt när i processen kravet ska säkras och även vem som är ansvarig för varje steg i utvecklingen av hållbara Näsängen.

Med projektet kan Österåkers kommun visa på hur stadsbyggande kan bli hållbart i regionens mindre centrala lägen genom att bygga effektiv och attraktiv småstad istället för sprawl.

Ett sätt att kunna hantera den mångfald av hållbarhetsaspekter som skapar ett hållbart samhälle och samtidigt behålla det nödvändiga helhetsgreppet är att använda sig av verktyget Värderosen. Denna ger en bild av hållbarheten som helhet och skapar möjlighet att diskutera en stadsbebyggelse i ett bredare perspektiv. Istället för att rikta allt fokus på enbart en aspekt kan Värderosen underlätta ett större och mer övergripande och tvärsektoriellt grepp.

Hållbarhetsprogrammet utgår från Värderosens tolv hållbarhetsfaktorer inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att beskriva hur en hållbar utveckling på Näsängen ska se ut. Hållbarheten visualiseras i en bild som sammanfattar stadsutvecklingens totala hållbarhet

Team: Karin Görlin, Hillevi Eklund, Krister Sernbo, Åsa Eriksson samt Elisabetta Troglio

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning