PROJEKT

Visualiseringar och utvecklingskoncept till Eskilstuna grönplan

KUND: Eskilstuna kommun | ÅR: 2017-2018

Ekologigruppen har på uppdrag åt Eskilstuna kommun tagit fram illustrationer som visar hur ekosystemtjänster kan ta form i stadslandskapet och hur det skapar både en vackrare och mer mångfunktionell miljö Vi har också tagit fram kartbilder i tre olika skalor som kommunicerar vikten av en sammanhängande grönstruktur.

Att skapa gemensamma målbilder och kunna hänvisa till ett visuellt material kan vara till stor hjälp i en kommuns grönplanearbete. Eskilstuna kommun har haft en hög ambitionsnivå vad gäller att ta fram visionsbilder för ekosystemtjänster i arbetet med sin nya grönplan som är ute på samråd just nu.

Uppdraget syftar till att skapa visualiseringar som kan kommunicera intentionerna i Eskilstunas grönplan och ge förståelse för hur viktiga mål kan uppnås.

PROJEKTKONTAKT:
Juho Riikonen
Landskapsarkitekt L/MSA Visuell kommunikatör
Föräldraledig
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning