PROJEKT

Gripsholm backar torggestaltning

KUND: Strängnäs kommun | ÅR: 2017

För att uppnå en mer hållbar stadsdel vid Gripsholms backar i Mariefred har Ekologigruppen föreslagit att göra plats för ekosystemtjänster på den allmänna platsmarken. Genom förslaget har vi jobbat med en mångfald i växtmaterial med fokus på biologiska funktioner, såsom blomning och frukt- eller frösättning och på så sätt gynnat flera olika djurgrupper, såsom fåglar, bin och fjärilar.

Dagvattenhanteringen på torget synliggörs och blir till ett vackert inslag i stadsbilden samtidigt som den på ett pedagogiskt sätt visar vattnets väg från regn till damm.

Team: Emma Hammarström, Mimmi Wester

 

PROJEKTKONTAKT:
Emma Hammarström
Landskapsarkitekt
08 525 201 29
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning