PROJEKT

Metod för bedömning av påverkan på grundvattenberoende naturtyper

KUND: Trafikverket | ÅR: 2016

Hur påverkas värdefulla naturtyper av grundvattensänkningar som uppkommer när man bygger tunnlar och gruvor? Ekologigruppen har för Trafikverkets räkning tagit fram ett uppföljningsprogram med en inventeringsmetod för vegetationsförändringar i fuktiga marker. Programmet övervakar eventuell påverkan på vegetation som kan uppkomma av arbeten längs med Förbifart Stockholms sträckning inom fyra berörda naturreservat och ett Natura 2000-område.

Programmet baseras på ett fuktighetsindex för vegetationen i olika delar av naturreservaten och analyserar eventuella förändringar. På detta sätt kan grundvattenpåverkan på vegetationen upptäckas tidigt och åtgärder sättas in. Vegetationen har inventerats under 2015 och 2016 och kommer att fortsätta följas upp under en period framöver.

Team: Per Collinder

 

PROJEKTKONTAKT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning