PROJEKT

Hydrologisk återställning av Öjemossarna

KUND: Västra Götalands län | ÅR: 2022

De vidsträckta Öjemossarna breder ut sig mitt på Hunneberg, strax öster om Vänersborg och Trollhättan. Där finns en mosaik av öppna mosseytor, hällmarker och trädbevuxna områden. Öjemossarna är den mest orörda delen på Hunneberg och många av tallarna och granarna inom området är upp mot 200 – 300 år gamla. Mossarna är skyddade som Natura2000-område och naturreservat. 

Hydrologisk utredning 

Ekologigruppen har genomfört en hydrologisk utredning för delar av Öjemossarna. Utredningen ska fungera som underlag för en återställning till ett mer naturligt tillstånd för området. Med en sådan återställning kommer den biologiska mångfalden att gynnas, samtidigt som avgången av växthusgaser från marken minskar.  

Området korsas av ett antal större och mindre diken som anlagts under en period av torvbrytning och skogsbruk. Det finns också rester av en gammal järnväg, som användes för att transportera torv och timmer, i form av två banvallar som sträcker sig genom mossen.  

I Utredningen analyserades vattnets flödesvägar med GIS-verktyget SCALGO och det gjordes även fältbesök. Ekologigruppen ger förslag på strategiska åtgärder, som igenfyllning och pluggning av diken i olika områden. För respektive område redovisas bland annat vilken miljönytta som dämningen ger, hur komplicerad och arbetskrävande åtgärden är, samt för- och nackdelar med avverkning av träd.

Metoder och kostnader för dikespluggning presenteras, och för Öjemossarna bedöms så kallade palissaddämmen, som byggs av trädstammar och torv, vara det lämpligaste alternativet på de flesta av de utpekade platserna. 

Den enklaste dikespluggen är konstruerad enbart av torv. Här har en palissad av stockar använts som förstärkning för att hålla torven på plats. Dämmet på fotot är under konstruktion och stockarna sticker upp. De ska sedan kapas och täckas över med material. Så småningom kommer det att stabiliseras, bli övervuxet av gräs och smälta in i landskapet.

PROJEKTKONTAKT:
Torbjörn Davidsson
Vattenekolog, Fil. dr.
046 10 67 56
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning