Strategier som leder dig mot rätt mål

Strategier och strategiskt arbete är viktigt för att hållbarhetsarbetet verkligen ska leda till de specifika mål du strävar efter. Vi kan ge ett coachande stöd i arbetet med målstyrning, där kedjor av mål, strategier, riktlinjer och åtgärder hänger samman. Vi kan se strategiska lösningar för hållbara strukturer inom både stads- och landsbygdsutveckling. Men vi kan också bidra med strategiska analyser av hur man uppnår mål för art- och habitatsbevarande och grön infrastruktur.

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG MED DITT PROJEKT

Strategiskt miljömålsarbete

Strategier och stöd i strategiskt arbete för att nå miljömål, generationsmål eller internationella åtaganden.


Läs mer
Strategisk naturvård

Välformulerade och konkreta strategier som bidrar till bevarande och stärkande av biologisk mångfald.


Läs mer
Strategisk vattenplanering

Välmotiverade och användbara strategier för en hållbar vattenplanering.


Läs mer
Grön- och blåplaner

Strategiskt planeringsunderlag på regional, kommunal och lokal nivå.


Läs mer
Miljöövervaknings- och kontrollprogram

Framtagande och genomförande av program för att följa upp hur arter och naturtyper utvecklas över tid.


Läs mer
Utbildningar, föreläsningar och workshops

Vi föreläser, utbildar och modererar samt håller i olika typer av workshops.


Läs mer
Medborgardialog

Medborgardialog är ett verktyg för att samla in och dra nytta av lokalkännedom, ta reda på medborgarnas önskemål inför framtiden och förankra planeringsarbetet hos befolkningen.


Läs mer

Agenda 2030

I våra uppdrag arbetar vi med förslag till strategier och strategiska arbetssätt för att nå uppställda mål, såväl för kommunal utveckling som för uppfyllande av miljömål, generationsmål eller internationella åtaganden.

 

För att Sverige ska kunna uppfylla generationsmålen inom agenda 2030 krävs en lång rad välformulerade strategier, och där kan Ekologigruppen erbjuda stöd. Att nå FNs mål för biologisk mångfald enligt Nagoya-avtalet kräver att vi lyckas samordna en lång rad åtgärder inom naturvård och artbevarande och integrera dessa med arbete för grön infrastruktur. Vi kan erbjuda stöd för den typen av strategiskt arbete och dessutom se till hur dessa strategier kan integreras med strategier för hållbar bebyggelseutveckling där vi också erbjuder stöd i svåra avvägningar.

 

Vi integrerar gröna och byggda miljöer

På regional nivå ger vi stöd i arbetet med regional grönstruktur och regional grön infrastruktur och i avvägningar med den byggda strukturen, där strategiskt arbete med ekosystemtjänster är en viktig del. Vattnets roll i samhällsutvecklingen är särskilt betydelsefull.

 

Strategier för hållbar kommunal utveckling inom ÖP, miljömålsarbete, klimatstrategier, strategier för grön infrastruktur, för blåstruktur samt strategier för arts- och habitatsbevarande hör till våra uppdrag inom kommunal planering. Vi arbetar ofta med integreringen av byggda och gröna strukturer, t.ex. i arbetet med ekosystemtjänster eller förhållandet mellan stad och land.

En fungerande uppföljning är vital för att strategier och åtgärder ska få effekt. Vi arbetar med skräddarsydda system för uppföljning likväl som standardiserade lösningar.

Ekologigruppens tjänsteområden:

 • Strategisk planering
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Medborgardialog
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Landskapsanalyser
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.