PROJEKT

Lilla Skeglinge – Projektering och anläggning av en bevattningsdamm

KUND: Kävlingeåns Vattenråd | ÅR: 2020-2022

På den skånska slätten, i Eslövs kommun, breder nu en stor våtmark på ca 4,5 ha våtmark ut sig. Tidigare fanns här bara åker. Dammen är i första hand tänkt att fungera som ett magasin för bevattning, men den är även en närsaltsfälla och den gynnar den biologiska mångfalden. Våtmarkens glittrande vattenspegel bidrar också till mer varierat landskap.

Vatten när det behövs

Ekologigruppen har varit med genom hela processen i skapandet av bevattningsdammen i Lilla Skeglinge, från planering och tillståndsansökan, till projektering och anläggning.

När det är höga flöden i Rödabäck leds vatten in i dammen där det sedan kan magasineras tills det behövs under växtsäsongen. Dammen, som har en bevattningsvolym på 100 000 m3, kan aldrig tömmas helt på vatten, då det finns tre hålor som håller vatten även vid fullt uttag.

En god vattenhushållning

Vattenuttag till bevattning direkt från vattendrag under sommaren innebär att redan låga vattenflöden minskar ytterligare, vilket kan leda till en kraftigt negativ påverkan på fisk och andra vattenlevande organismer. Genom att i stället samla upp vatten i våtmarker under perioder då vi har ett överskott av vatten i landskapet och lagra det till sommaren, kan en god vattenhushållning och en hållbar bevattning av odlingsmarken säkerställas.

Team: Tette Alström

PROJEKTKONTAKT:
Tette Alström
Naturgeograf/vattenplanering
046 10 67 64
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning