PROJEKT

Planeringsunderlag för mångfunktionella våtmarker

KUND: Tyresö kommun | ÅR: 2022-2023

Ekologigruppen har på uppdrag av Tyresö kommun tagit fram ett kommuntäckande planeringsunderlag som visar var det kan skapas eller återskapas nya våtmarker. Våtmarksarealen i Sverige har minskat kraftigt under det senaste seklet. Omfattande arealer har dikats ut och torrlagts för att öka jordbruksproduktion, men även för skogsbruk och ny bebyggelse.

Kartering för hela Tyresö

Den här typen av planeringsunderlag är ett bra första steg för en kommun som vill veta vilka våtmarker som kan vara lämpliga att restaurera eller nyskapa. Även om kommunen inte har rådighet över all mark är det det viktigt att få en helhetsbild över var åtgärder kan genomföras. Åtgärder som på sikt kan ge värden för flera olika typer av ekosystemtjänster.

Potentiella ytor identifieras med GIS som verktyg

Vi identifierade 206 potentiella våtmarksytor, med en totalareal om 223 hektar i kommunen. De identifierade ytorna analyserades utifrån ett antal parametrar och poängsattes. Dels för enskilda parametrar, dels med en totalpoäng. Parametrarna som ingår i analysen är biologisk mångfald, flödesreglering och vattenrening, översvämning, genomsläpplighet, rekreation samt kolinlagring.

Möjligheter till minskad klimatpåverkan för kommunen

Hela 206 hektar (92 procent) av de utpekade ytorna låg i anslutning till torvmark, vilket gör att det finns god potential att minska kommunens klimatpåverkan med skapande och/eller restaurering av våtmarker. De ytor som ligger i anslutning till torvrik jord är av särskild betydelse för att minska läckage av växthusgaser. Växthusgaser frigörs från torv vid utdikning och dränering eftersom den då torrläggs och syresätts.

I rapporten ingår även en analys av hur lätt eller svårt det är att genomföra föreslagna åtgärder.

Fältbesök i samråd med beställaren

En del av uppdraget har varit att besöka fem potentiella åtgärdsytor som identifierats i analysen. Ytorna valdes i samråd med beställaren och ytornas åtgärdspotential beskrivs mer i detalj för att kommunen lättare ska kunna gå vidare till nästa steg.

Utöver de 206 historiska våtmarkerna karterades även 164 historiska våtmarker som låg i anslutning till nutida våtmarker, vilket indikerar att våtmarksarealen skulle kunna utvidgas i dessa områden.

De historiska våtmarkerna har ofta potential för flera olika tjänster, där värdet för mångfunktionalitet ökar med dess placering, utformning och storlek. Den sammanställda värderingen ger en indikation på vart återställda våtmarker kan ge höga värden tillbaka till kommunen och samhället

 

Team: Michael Wzdulski, Fredrik Engdahl, Dan Jansson, Björn Averhed, Emma Hammarström

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning