PROJEKT

Fjärilsflytt till ny äng i Drevvikens naturreservat

KUND: Imprestor Fastighets AB | ÅR: 2017-2018

Vid Österhagen i Huddinge kommun finns en sedan länge avlutad deponi där ett nytt bostadsområde nu planeras. Växtligheten på deponin har de senaste decennierna varit gles och örtrik, vilket lockat ett antal ovanliga och rödlistade fjärilsarter till området.

Sexfläckig och mindre bastardsvärmare är två av de skyddsvärda arter som lever på deponin. När området saneras och bebyggs behöver fjärilarna en ny miljö. Byggaktören bekostar därför anläggandet av en ny fjärilsäng på åkermark i Drevvikens naturreservat som ligger nära deponin. Ekologigruppen har organiserat arbetet med ängen som kommer att anlades våren 2017. I början av juli 2018 flyttar vi fjärilarna från deponin till den nya ängen.

Team: Jens-Henrik Kloth, Rikard Anderberg, Tim Schnoor

PROJEKTKONTAKT:
Jens-Henrik Kloth
Biolog och geovetare
08 525 201 10
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning