PROJEKT

Urbana eko- sociodukter, förstärkning av grön infrastruktur

KUND: Miljöförvaltningen, Stockholm stad | ÅR: 2017

I Stockholms nyligen remitterade översiktsplan föreslås förstärkningar av den regionalt betydelsefulla gröna infrastrukturen på ett antal platser i staden. Ekologigruppen fick i uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholms stad att sammanställa den senaste kunskapen om hur man bäst utformar en ekodukt för djur och människor.

Från studier och kunskapssammanställningar i Sverige och i andra länder kan slutsatser dras om att ekodukter i många fall fungerar, och kan vara ett värdefullt inslag i arbetet med att bibehålla en fungerande grön infrastruktur, och för att minska barriäreffekter från byggd infrastruktur och andra urbana miljöer. En bra ekodukt ska ansluta till landskapet, ha skärmar mot störande ljud och ljus, vara bred nog att så att vegetation av olika höjd och täthet får plats, rymma småmiljöer som död ved, stenrösen och småvatten, samt ha skilda ytor där människor respektive djur ska passera eller uppehålla sig.

 

En ekodukt är en bro med intentionen att leda ett helt ekosystem över en barriär såsom en väg eller järnväg. Det omkringliggande landskapet ska upplevas som att det flyter över barriären. En sociodukt är en passage anpassad för både människor och djur (engelska: combined road/ wildlife passage). Syftet med sociodukten är att kombinera flera behov än ett. Ett exempel kan vara att anlägga en gång- och cykelväg på sociodukten för att uppfylla behovet av sociala kopplingar över vägen eller järnvägen samtidigt som sociodukten förses med vegetation, buller- skärmar och ojämn mark för att skapa en miljö som får faunan att röra sig över vägen eller järnvägen och därmed mildra deras barriärskapande effekt.

Team: Ulrika Hamrén, Ellinor Scharin

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning