PROJEKT

Gölgroda och gulyxne i Forsmark

KUND: Svensk kärnbränslehantering AB | ÅR: 2014-pågående

Forsmark är den plats som svensk kärnbränslehantering AB valt ut som den mest lämpliga platsen för att förvara det kärnbränsle som använts i svenska kärnkraftverk. Platsen bedöms ha bra egenskaper för att förvara avfallet djupt ner i berget men på ytan finns värdefulla och unika våtmarker med groddjur och orkidéer som riskerar att påverkas av en grundvattensänkning som blir följden av att man bygger ett tunnelsystem under mark.

Team: Per Collinder, Ulrika Hamrén

Artskyddsförordningsfrågorna har varit i fokus under hela processen och omfattande åtgärder har planerats och genomförts i förväg för att se till att populationerna av gulyxne (en orkidé) och gölgroda inte ska påverkas. Ekologigruppen har varit ett stöd i hela processen som fortfarande pågår.

PROJEKTKONTAKT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning