PROJEKT

Handledning för nationellt våtmarksarbete

KUND: Naturvårdsverket | ÅR: 2008-2009

Som en del i arbetet att nå miljökvalitetmålet Myllrande våtmarker gjorde Ekologigruppen på uppdrag av Naturvårdsverket en våtmarkshandledning. Arbetet resulterade i rapporten Rätt våtmark på rätt plats: handledning för planering och organisation av arbetet med att anlägga och restaurera våtmarker i odlingslandskapet.

Arbetet med att restaurera, återskapa och nyanlägga våtmarker har pågått i decennier. Det har genom åren funnits stora ambitioner från regering och riksdag att öka antalet våtmarker i odlingslandskapet. Ambitionerna kan kopplas till flertalet miljökvalitetsmål, men framförallt målet Myllrande våtmarker.

År 2007 fick länsstyrelserna uppdrag av regeringen att skapa planeringsunderlag för våtmarksarbetet, och för att stödja länsstyrelserna anlitade Naturvårdsverket Ekologigruppen (då Ekologgruppen) att ta fram en tydlig handledningsrapport.

 

Rätt våtmark på rätt plats

Planeringsunderlaget visar hur det går att avgöra vilka våtmarker som kan anläggas och restaureras och var i landskapet de kan placeras. Det delades för tydlighetens skull upp i sex steg. För organisation framfördes vikten av att arbetet anpassas på avrinningsområdesnivå, något som sällan skett i traditionellt natur- och vattenvårdsarbete. På så sätt möjliggörs en helhetssyn på våtmarksarbetet.

Därefter ska behovsanalyser göras, med fokus på miljömålen och hur våtmarken kan bidra till vattenrening och biologisk mångfald. Karteringar baserat på vattenkvalitetsdata, föroreningskänsliga recipienter och skyddsvärda vatten, habitat och arter är bra grunder för analysen, tillsammans med kartläggningar av tidigare våtmarker. För att restaurerade och anlagda våtmarker ska passa väl in i landskapet bör återskapande prioriteras framför nyanläggning.

När viktiga områden har identifierats är det viktigt att ta steget ut i allmänheten med hjälp av dialoger med markägare, brukare och företrädare. Anläggning av våtmarker sker baserat på frivillighet, så att väcka intresse och uppmuntra engagemang hos berörda markägare i ett tidigt skede av planeringsarbetet är väldigt viktigt. Dessutom skapar dialogerna ett tillfälle att samla in lokalkunskap samtidigt som arbetet förankras hos markägarna.

Efter dialogerna rekommenderas en analys av olika typer av hinder för våtmarksanläggning, följt av ett preliminärt urval utifrån den sammanvägda nyttan och intressekonflikter. Ett sista steg är en fördjupad klassning och en slutgiltig prioritering, kontakt med de enskilda berörda, fältbesök och en bedömning av den praktiska genomförbarheten. När hela planeringsprocessen är genomförd är det möjligt att anlägga rätt våtmark på rätt plats.

En erkänd våtmarkshandledning

Under arbetet med att ta fram handledningen stämdes innehållet av med en arbetsgrupp med representanter från fem olika länsstyrelser, och två seminarier med länsstyrelserepresentanter genomfördes. Handlingen remitterades därefter och myndigheter, konsulter och andra har vid olika tillfällen granskat och lämnat synpunkter på texten, likaså Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet. Som resultat finns nu en väl förankrad handledning för länsstyrelsernas fortsatta våtmarksarbete.

Läs hela rapporten: Rätt våtmark på rätt plats (Rapport 5926)

Läs mer om vattenvård på vår tjänstesida: Genomförande av vattenvård

PROJEKTKONTAKT:
Tette Alström
Naturgeograf/vattenplanering
046 10 67 64
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning