PROJEKT

Gröna strategier för stadsutveckling i Wättingebacken

KUND: Tyresö kommun | ÅR: 2015

På uppdrag av Tyresö kommun har Ekologigruppen tagit fram gröna strategier för stadsutvecklingen i Wättingebacken och i anslutande delar av Wättingestråket.

Arbetet har gjorts i samband med framtagandet av ett planprogram för området och beskriver på ett strategiskt sätt hur grönstrukturen bör hanteras inom stadsutvecklingen för att ekologiska och sociala värden samt andra ekosystemtjänster i området ska kunna utvecklas tillsammans med bebyggelsen på ett effektivt sätt. Med en helhetssyn kring de gröna frågorna har konflikter mellan olika värden hanterats tidigt vilket möjliggör en balans där en tät bebyggelse fortsatt kan rymma utpekade funktioner för grönstrukturen.

Team: Åsa Eriksson och Karin Görlin

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning