PROJEKT

ArkDes Think Tank – Integrerade gröna typologier

ÅR: 2021

Människans överlevnad och välmående är beroende av välfungerande ekosystem. Hur kan en hög biologisk mångfald och andra viktiga ekosystemtjänster säkerställas i urbana miljöer, när våra städer växer och förtätas? Finns det nya sätt att visa på hur de gröna värden kan värnas och stärkas i stadsbyggnadsprocessen?

Tillsammans med Warm in the Winter har Ekologigruppen under andra halvan av 2021 tillsammans arbetat med Integrerade gröna typologier, finansierat av ArkDes Think Tank. Vi har undersökt och tagit fram designprocesser, designverktyg och designprinciper som på riktigt tar hänsyn till ekosystemtjänster i flera skalor.

Ladda ner rapporten

Du kan läsa mer om ArkDes Open Call samt ladda ner hela rapporten här

Konkurrens om mark

Idag finns en konflikt mellan stadsutveckling och välfungerande ekosystem - konkurrensen om mark i täta städer gör att viktiga sakfrågor ställs mot varandra. Därför krävs en djupare förståelse om hur dessa värden skulle kunna samspela på ett mer integrerat sätt men också hur det kan synliggöras genom goda exempel och gestaltningsprinciper. I denna studie har vi utforskat begreppet gröna typologier och integrerat det med kvarters- och gatutypologier för att undersöka hur vi kan samgestalta de båda för att säkerställa såväl bostäder som ekosystemtjänster för fler.

Biologisk mångfald som förutsättning

För att kunna fortsätta tillhandahålla ekosystemtjänster behövs en hög biologisk mångfald. Vi människor drar nytta av biologisk mångfald och ekosystemtjänster på flera sätt, varav många är livsavgörande – om än osynliga – för de flesta av oss. Biologisk mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande pollinering och skadedjursreglering, även i bebyggda miljöer. Den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med naturmediciner, stärker vattenreningen och ser till att ekosystemen kan återhämta sig efter såväl naturliga som människoskapade störningar. vi behöver ekosystemtjänsterna som skydd inför kommande klimatförändringar. Det är just dessa värden som ska bevaras, tillföras och förstärkas för att kunna göra våra samhällen både attraktiva och resilienta.

Grön infrastruktur behövs även i den täta staden

En annan viktig del är att säkra och stärka de ekologiska sambanden i staden, så kallad grön infrastruktur, så att arter kan röra sig mellan olika livsmiljöer och föröka sig. Även i tättbebyggda områden blir insatser för biologisk mångfald värdefulla för att åstadkomma en så kallad basfunktionalitet av systemet. Även vanliga arter blir då viktiga.

Skapa plats för ekosystemtjänster

Våra analyser och skissförslag visar och tydliggör det rumsliga behovet av ekosystemtjänster likväl som det rumsliga behovet av kvarter och gator. Målet är att diskutera behovet att ekosystemtjänster och biologisk mångfald parallellt med frågor om adekvat bostadsförsörjning och hållbar mobilitet, i befintlig bebyggelse såväl som i nyproduktion.

Varför gröna typologier?

Typologier är ett av de bärande koncepten inom planering och arkitektur för att beskriva, analysera och utforma bebyggda miljöer. Kvarters- och gatutypologier ger en bild av en tanke, ett ideal i stadsutvecklingen och är ett koncept som vi som planerare och arkitekter är vana att arbeta med.

För en integrerad process

På samma sätt har konceptet gröna typologier utvecklats och analyserats i flera former under de senaste åren som ett sätt att kategorisera gröna strukturer. Dock karakteriseras dagens planering fortfarande av planeringsprocesser där stadsdelsparker, kvartersparker, fickparker, gröna oaser och innergårdar på kvartersmark planeras parallellt snarare än som en integrerad del av byggnads-, kvarters- och gatutypologier. En viktig del i vårt arbete är därför att också undersöka en mer integrerad process.

Vi behöver få olika kompetenser, arkitekter, landskapsarkitekter, biologer och miljövetare, att tala samma språk. För att få den gemensamma förståelsen krävs ett initierat arbetssätt på tvärs över kompetenserna och en verktygslåda som stödjer och främjar diskussion och samarbete.

En av de viktigaste resultaten från denna studie är vikten av en gemensam och integrerad designprocess mellan olika professioner.

Hjälp med att förstå olika planeringsskalor

Vi har också genom vår fallstudie upptäckt att samspelet mellan de gröna typologierna och kvarters- och gatutypologier verkar i olika skalor. Skalindelningen av gröna typologier, och prioriteringen mellan ekologiska och sociala värden, gör det lättare att rita kvarter och gator som relaterar till övriga skalor vilket krävs för att nå ekosystemtjänsternas fulla potential.

Illustrationer hjälper oss lyfta de ekologiska värdena

Genom illustrationer och diagram kan vi föra ett samtal som bygger gemensam kunskap om hur vi utvecklar integrerade gröna typologier. Det blir tydligt och transparent vilka värden man får fram genom olika typologier. Genom vårt sätt att illustrera de gröna värdena syns att även byggnadsgestaltningen kommer behöva förändras som en del i ett utökat fokus på att leverera ekosystemtjänster.

Bilen måste lämna plats åt det gröna

Slutligen kan vi också ana ett möjligt nytt utseende för staden. För visst är det så att när vi ser på illustrationerna så ser vi också en viss flört med modernismens förkärlek för grönytor samtidigt som vi också ser värdet av tydliga gränser mellan det privata och offentliga rummet. Integrerade gröna typologier kräver att något annat måste få mindre plats, i det här fallen är det bilen. Så, en viktig slutsats för att bygga integrerade gröna typologier krävs att vi på riktigt börjar nedprioritera bilens roll i den täta staden.

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning