PROJEKT

Hållbarhetscoach och planstöd för stadsutveckling i Näsängen

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2010-2023

Ekologigruppen har under flera år arbetat som hållbarhetscoach i Österåkers kommuns stadsutvecklingsprojekt: Näsängen som ligger vid Täljövikens strand i utkanten av Åkersberga. Projektet saknar det frontläge som präglar många andra mer kända stadsutvecklingsprojekt och istället siktar kommunen och markägarna på att maximera hållbarheten i ett mindre centralt läge men med andra kvaliteter.

Ekologigruppen har anlitats som hållbarhetscoach och planstöd i projektet, och har tagit fram ett hållbarhetsprogram som knyts till detaljplanen som nu går ut på samråd. Hållbarhetsprogrammet är baserat på vårt verktyg för hållbarhetsanalys - "Värderosen". En utgångspunkt för hållbarhetsarbetet har varit att skapa en attraktiv småstadsmiljö med en tät kvartersstruktur och hög kvalitet på offentliga platser. Detta ger förutsättningar för bland annat god kollektivtrafik, lokal service och skola inom området. Tätheten ger också utrymme för utveckling och förvaltning av naturområden och parker i anslutning till stadsdelen, vilket i sin tur ger förutsättningar för biologisk mångfald och andra eko-systemtjänster.

Team: Åsa Eriksson, Eleonor Häger, Emma Hammarström

Läs mer om miljöbedömning här.

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning