PROJEKT

Kartering av sällsynta naturtyper

KUND: Naturvårdsverket |

Åsbarrskogar, svämlövskogar, svämädellövskogar och ädellövbranter. Visst låter det extremt nördigt, smalt men ändå lite exotiskt? Detta är fyra Natura2000-naturtyper som förekommer spritt och sällsynt i vårt avlånga land. I en satsning från Naturvårdsverket har Ekologigruppen fått i uppdrag att inventera naturtypernas förekomster och utbredning samt deras bevarandestatus. Detta innebär att vi tar reda på i vilket skick naturtyperna befinner sig och vad vi kan göra för att förbättra dess status.

Vi pratar ofta om arters hot och bevarandestatus, men för många arter är det just livsmiljöerna som är hotade. Mänsklig påverkan som vattenreglering och avverkning är de största bovarna i dramat. Inventeringarna av de fyra naturtyperna har tagit flera av våra konsulter till spridda delar av landet; allt från de branta ädellövskogarna i Skåne och Halland, till svämlövskogar längs med de nordsvenska älvarna, ända upp till Kiruna.

Team: Anders Haglund,

PROJEKTKONTAKT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning