PROJEKT

Jordbruksmarksutredning Knivsta kommun

KUND: Knivsta kommun | ÅR: 2022-2023

På uppdrag av Knivsta kommun har vi tagit fram en utredning som visar på jordbruksmarkens värden i hela kommunen. Rapporten ger en god överblick över jordbruksmarken produktionsvärden, naturvärden, kulturmiljövärden och upplevelsevärden. Rapport och GIS-lager blir värdefulla planeringsunderlag för kommunen, framförallt i översiktsplaneringen.

Höga värden sammanfaller med utpekade bevarandeområden

Utredningen om jordbruksmarkens värden har avgränsats till att hantera fyra tematiska värden: produktionsvärde, naturvärde, kulturmiljövärde
och upplevelsevärde.

Utredningen redovisar befintliga värden för produktion, natur, kulturmiljö och upplevelser för oss människor. I rapporten ger vi också rekommendationer för fortsatt arbete. Delar av resultat från rapporten kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen som är under framtagande. 

Flera värden överlagras

Jordbruksmarken utgör en fjärdedel av kommunens yta och utredningen visar att den ofta är värdefull ur flera perspektiv. Sammanvägningen visar också att merparten av jordbruksmarken i kommunen överlagras av minst två av de tematiska värdena. Utgångspunkten i studien är att all jordbruksmark i Knivsta kommun har ett produktionsvärde eftersom den är registrerad i blockdatabasen. De höga naturvärden som pekas ut i utredningen ligger i regel i nära anslutning till värdefulla betesmarker.

Knivsta kommuns jordbruksmarker sammanfaller med rika kulturmiljöer.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning