PROJEKT

Bottenfaunaundersökning Igelbäcken

KUND: Trafikverket | ÅR: 2016

På uppdrag av Trafikverket har Ekologigruppen genomfört en bottenfaunaundersökningar i en del av Igelbäcken. Med bottenfauna menas bottenlevande djur som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor.

Under byggnation av E18 mellan Hjulsta och Kista lades en bit av Igelbäcken i en kulvert, detta för att skydda vattenmiljön. När vägen var klar tog man bort kulverten och man restaurerade sträckan genom att skapa en svag meandring med viktiga strukturer i form av sten, block samt vattenväxter. Provtagningen genomfördes med den så kallade sparkmetoden, detta enligt vedertagen metodik. Syftet med uppdraget var att beskriva hur bottenfaunasamhället svarade på de olika biotopvårdande åtgärderna i den aktuella sträckan i Igelbäcken. En tidigare bottenfaunaundersökning utfördes under 2014 strax efter att restaureringen var klar och under 2016, dvs två år senare utförde man ytterligare en provtagning. Resultatet visade att restaureringen hade en positiv effekt, då både antal taxa och individtäthet ökade.

Team: Björn Averhed, Johan Möllegård

RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning