PROJEKT

Skötselplan för Hamra nationalpark

KUND: Naturvårdsverket | ÅR: 2009-2010

Hamra nationalpark, väster om Ljusdal i Gävleborgs län, bildades 1909 som en av de första i Sverige och Europa. Fram tills senare år har nationalparken varit mycket liten, men för ett tiotal år sedan togs beslutet att utvidga nationalparken med närliggande marker med höga naturvärden. Utvidgningen genomfördes och nationalparken upptar nu nästan 14 kvadratkilometer med gammelskogar, myrar, och rinnande vatten.

I samband med utvidgningen fick Ekologigruppen i uppdrag att ta fram en ny skötselplan för nationalparken. I det arbetet samarbetade våra ekologer och landskapsarkitekter med att utforma en skötsel som utvecklar såväl den biologiska mångfalden som områdets rekreativa värden. Tack vare Ekologigruppens breda kompetens kunde lägen för entréer och vandringsledernas sträckningar tas fram så att besökarna kan nå de mest sevärda platserna utan att negativ inverkan uppstår på höga naturvärden. Nationalparken delades in i tre zoner med varierande grad av tillgänglighet för besökare.

Naturvårdsbränning anges i skötselplanen som den enskilt viktigaste skötselmetoden för att utveckla nationalparkens värden för biologisk mångfald.

Läs mer om skötselplaner på vår tjänstesida.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning