PROJEKT

Gröna Strängnäs

KUND: Strängnäs kommun | ÅR: 2023

På uppdrag av Strängnäs kommun har vi gjort en kommuntäckande kartläggning av ekologiska samband och värdetrakter utifrån fyra olika så kallade modellarter. De ekologiska sambanden och värdetrakterna har vi även bearbetat tillsammans utifrån det mänskliga och sociala perspektivet för att visa sammanvägda viktiga gröna stråk och grönområden som har lyfts in i Strängnäs pågående översiktsplanering.

En Mälarkommun med ett variationsrikt landskap

Strängnäs kommun ligger i de nordöstra delarna av landskapet Södermanland och utgörs till största del av skogsmark, men består också av en hel del jordbrukslandskap och vatten. Jordbruksmarken är koncentrerat till delarna närmast Mälarens strand, samt på öarna i norr. Skogsområdena utgörs till stor del av barrskog, främst i kommunens södra delar, i området Mälarmården. Lövskog finns främst i jordbrukslandskapet och kring sjöar. Analyserna av ekologiska spridningssamband har utförs för hela Strängnäs kommuns yta med en buffert om 2,5 kilometer.

Fokusarter

För att täcka in de huvudsakligt förekommande naturtyperna i Strängnäs genomfördes spridningsanalyser för fyra olika fokusarter kopplade till olika naturtyper. De arter eller artgrupper och tillhörande naturtyper som analyserna utgått ifrån är:

 • Tofsmes för äldre barrskog
 • Stjärtmes för lövskog
 • Brun guldbagge för håliga gamla ädellövträd
 • Pollinerare (vildbin och dagfjärilar) för blommande marker som ängs- och betesmarker, parker och trädgårdar

Analysresultat förutsättning för att planera för en sammanhängande grön infrastruktur

Analysen av habitatnätverken och spridningssambanden i den här rapporten ger en bild av vilka delar av landskapet som olika fokusarter utnyttjar. Det indikerar också i vilken utsträckning landskapets livsmiljöer är sammankopplade, beroende på organismers spridningsförmåga, och ger alltså en bild av hur funktionellt nätverket av en viss biotop eller livsmiljö är i landskapet. En funktionell grön infrastruktur är en förutsättning för upprätthållandet av kommunens biologiska mångfald. Med hjälp av kartläggningen är det möjligt att bevaka och bevara särskilt viktiga områden samt sätta in rätt åtgärder på rätt plats där brister har identifierats.

En grön strategi

Genom att peka ut en strategisk grön infrastruktur får vi inom samhällsplaneringen möjlighet att prioritera för de allra viktigaste sambanden och värdekärnorna i kommunen. Den strategiska gröna infrastrukturen pekar ut stommen i landskapets gröna ytor som är tillräckligt stora och sammanhängande för att rymma livskraftiga ekosystem men en hög biologisk mångfald som även gynnar människors välbefinnande.

Team: Jesper Arnström, Emanuel Vogel, Dan Jansson, Anna Maria Larson

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning