PROJEKT

Fornvårdsplan för Österåkers kommun

KUND: Österåkers kommun | ÅR: 2018-2019

För att lyfta fram och tillgängliggöra viktiga fornlämningar har Österåkers kommun, tillsammans med Ekologigruppen, upprättat en fornvårdsplan för den fornlämningsrika kommunen. Med hjälp av skötselåtgärder som skyltning och röjning ska läsbarheten av det historiska landskapet förbättras samtidigt som tryggheten inom tätortens gröna närmiljöer ökar.

I Österåker kommun finns mer än 1000 kända fornlämningar; allt från stenålderns boplatser till försvarsanläggningar från medeltiden. En del av dessa vårdas som en del av parkskötsel, men en del missas många gånger av förbipasserande då de är överväxta eller saknar tydlig skyltning. För att tydliggöra syftet att värna kommunens fornminnen skapades en fornvårdsplan, med både engångsinsatser och löpande skötsel.

Var är en fornlämning?

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider. För att klassas som fornminnen måste de ha funnits före år 1850. De ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar eller kulturlager i medeltida städer. Enligt Kulturmiljölagen är det markägarens skyldighet att se till att fornlämningarna inte förstörs. Därför är det viktigt att de sköts med hänsyn till deras kulturhistoriska värde samtidigt som de är synliga och tillgängliga för kommunens invånare.

Att skapa en fornvårdsplan

Arbetet föregicks av en storskalig inventering av fornlämningar på kommunal mark och ett urval av 19 fornminnen utifrån faktorer som att fornlämningen går att läsa av i landskapet och att fornlämningsområdet är eller kan göras tillgängligt. Närhet till skolor och parker eller andra rekreationsområden vägdes in. I ett nära samarbete med kommunen skapade Ekologigruppen ett informativt och tydligt underlag i form av texter och kartor. Där presenterades konkreta åtgärdsförslag för de utvalda fornlämningarna samt en ekonomisk bedömning av föreslagna åtgärder.

Synliga och tillgängliga fornlämningar

Syftet med fornvårdsplanen är att synliggöra och tillgängliggöra fornlämningarna för att öka vår förståelse för människans långa historia i Österåker och hennes påverkan på landskapet omkring oss. Åtgärderna som föreslås är exempelvis att hålla fornlämningar fria från högvuxen växtlighet, behålla de buskar och träd som är värdefulla för biologisk mångfald kring fornlämningen och gynna förekomsten av välbehållna bärande träd och buskar. Det fanns även ett stort behov av ökad skyltning vid fornlämningarna, något som synliggör lämningen och ökar upplevelsevärdet. Fornvårdsplanen gav därför en vägledning kring vilka platser som borde skyltas och hur.

Genom dessa skötselinsatser kan fornlämningarna utvecklas till attraktiva besöksmål. I arbetet med fornvårdsplanen var fokus varit på tillgänglighet för människor med olika typer av funktionsvariationer. Därför föreslogs att utformningar av olika anläggningar såsom stigar, ramper, broar och grindar görs på rätt sätt. Insatser som toaletter och parkering bidrar också till ökad fysisk tillgänglighet.

Framtidens fornlämningar

Österåker är, såsom många kommuner, under ständig utveckling. När Åkersberga växer förändras markägarsituationen för de fornlämningar som finns i kommunen. Ett antal fornlämningar identifierades som inom en snar framtid kan komma under kommunal drift. För att planen skulle hållas aktuell för en längre tid inkluderades även dessa framtida kommunala fornlämningar i fornvårdsplanen.

PROJEKTKONTAKT:
Hélène Littke
Miljö- och samhällsplanerare, Tekn.dr
08 525 201 38
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning