PROJEKT

Naturvärdesinventering av vattenmiljöer i Alvik strand

KUND: Structor AB | ÅR: 2017

På uppdrag av Structor har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering i vattenmiljöerna vid Alvik strand. Inventeringen genomfördes enligt SIS-standard. I arbetet ingick en bedömning av påverkan på naturvärden och ekologisk status från befintligt förslag för ny utformning av området samt förslag på möjliga anpassningar och åtgärder för att begränsa påverkan.

 

Under fältarbetet påträffades rödlistade arter av musslor och vattenvegetation och en art av kolonibildande cyanobakterier som bara påträffats en gång tidigare i Sverige, på 1930-talet!

Team: Fredrik Engdahl, Björn Averhed

 

 

PROJEKTKONTAKT:
Fredrik Engdahl
Vattenekolog
08 525 201 31
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning