PROJEKT

Ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne

KUND: SKB | ÅR: 2011-2018

Som del i underlaget för beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark har Ekologigruppen tagit  fram underlag för ekologisk kompensation för gölgroda och gulyxne.

 

 

Kan slutförvaret byggas utan att arterna gulyxne och gölgroda påverkas? Ekologigruppen har under många år arbetat med åtgärder för att minimera och kompensera för den påverkan som slutförvaret har på arterna med slutsatsen att det går att bygga förvaret utan att de påverkas. Under huvudförhandlingen i oktober redovisar vad vi kommit fram till och sedan är det upp till miljödomstolen att bestämma.

Team: Per Collinder, Åsa Eriksson, Ulrika Hamrén, Erik Zachariassen

PROJEKTKONTAKT:
Per Collinder
Biolog och geovetare
08 525 201 19
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning