PROJEKT

Öppna upp Igelbäckens kulvert på Barkarbyfältet

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2016-2018

Igelbäcken i Järfälla kommun är ett vattendrag som är rätat och delvis kulverterat. Som ett led i att öka förutsättningarna för biologisk mångfald har Ekologigruppen tagit fram ett förslag till hur kulverten kan tas upp och ge plats för flacka slänter ner till ett vattendrag som ger möjlighet för besökare att vandra längs och uppleva på nära håll.

I gestaltningen har en viktig del varit att skapa de strukturer och processer som finns i ett naturligt vattendrag – i form av att vattnet meandrar på ett svämplan och att det finns död ved och stenar i vattenfåran som ger vattnet fart. Ett strömmande vatten syresätter vattnet bättre. De flacka slänterna ger även möjlighet till höga vattenflöden, samtidigt som det minskar risken för erosion i strandkanten.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning