PROJEKT

Kartläggning av sociala värden i Mariehamn

KUND: Mariehamns stad | ÅR: 2019-2020

Ekologigruppen har i samarbete med Mariehamns stad och Ålands landskapsregering genomfört en kartläggning av hur befolkningen använder grönområden i Mariehamn. Kartläggningen genomfördes med hjälp av det kartbaserade enkätverktyget Maptionnaire.

Kartläggning med Maptionnaire

En av många fördelar med kartbaserade enkätverktyget är att det möjliggör för planerare att på ett effektivt sätt samla in, analysera och visualisera medborgarnas åsikter om platser. Detta gör det möjligt att tydligare involvera medborgare i planeringen av deras närmiljö, och på så sätt skapa en mer demokratisk planeringsprocess. Kartläggningen i Mariehamn ska användas som underlag för framtagandet av en grönplan. Resultatet från enkäten svarar på vilka grönområden och grönstråk som är särskilt uppskattade bland medborgarna, men visar också var det finns behov av utveckling och förbättring. Den digitala enkäten låg uppe på under hela april. Totalt svarade 428 personer på enkäten. För att marknadsföra och förenkla för medborgarna att fylla enkäten under rådande pandemi gjorde Ekologigruppen även en pedagogisk instruktionsfilm.

Resultatet redovisas i kartor och tabeller. Ekologigruppen identifierade fem områden som var särskilt populära bland Mariehamnarna.

Team: Jesper Arnström, Emma Holmberg

Med hjälp av enkätsvaren har vi tagit fram en täthetsanalys som visar vilka grönområden som Mariehamnarna uppskattar mest.

 

Utifrån enkätsvaren har vi också kunnat identifiera vilka platser som upplevs ha störst behov av utveckling eller åtgärder.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning