PROJEKT

Bergs gård – landskapsanalys

KUND: Nacka kommun | ÅR: 2015-2016

Ekologigruppen har tagit fram en landskapsanalys för Bergs Gård på Sicklaöns norra kust i Nacka kommun. I dag ligger en oljedepå på platsen, högt i landskapet och exponerat mot Saltsjön och Stockholms inlopp som utgör riksintresseområde för kulturmiljövården. Oljeverksamheten planeras lämna plats för en ny stadsdel med cirka 2000 nya bostäder.

Landskapsanalysen har varit processinriktad och fokus har legat på att väga samman värden för natur, - kulturmiljö och landskapsbild och ge riktlinjer som innebär att landskapets karaktär kan tas till vara på och utvecklas genom de stora förändringar som väntar. Flera utmaningar finns i planområdet, landskapsanalysen blir ett viktigt verktyg i den fortsatta planprocessen.

Team: Anna Maria Larson, Eleonor Häger, Emma Hammarström

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning