PROJEKT

Ekosystemtjänster Hjälmaren

KUND: Örebro kommun | ÅR: 2023-2024

Örebro kommun utreder tillsammans med andra myndigheter, näringslivsaktörer och civilsamhälle runt Hjälmaren möjligheten att bilda ett biosfärområde. Som en del i arbetet med förstudien har Ekologigruppen genomfört en kartläggning av ekosystemtjänster ur ett landskapsperspektiv med Hjälmaren i centrum.

Ett variationsrikt landskap ger många ekosystemtjänster

Det variationsrika landskapet runt Hjälmaren, med flacka lövskogsbeklädda stränder, småskaliga jordbrukslandskap, vida våtmarker och barrskogshöjder erbjuder en mängd olika ekosystemtjänster som är avgörande för dem som bor i och lever av området. Utan funktionella ekosystem skulle det till exempel vara svårt att odla mat och bedriva jordbruk, sjöns ekologiska status skulle vara betydligt sämre än i dag och befolkningens generella välbefinnande skulle sannolikt vara lägre.

De stödjande ekosystemtjänsterna som biologisk mångfald är en förutsättning för att övriga ekosystemtjänster ska fortsätta leverera nyttor åt oss människor

I sjön Hjälmaren och i det kringliggande landskapet finns en mängd olika ekosystem över flera skalor. Från vassbevuxna stränder, till fuktiga lövskogar, stora skogspartier, odlingslandskap och sjön med alla dess organismer. Också landskapet som helhet kan betraktas som ett ekosystem med ekologiska processer som både stärker och går i konflikt med varandra.

En kartläggning med landskapsperspektiv

I kartläggningen av Hjälmarens ekosystemtjänster antar Ekologigruppen ett brett landskapsperspektiv. Det innebär att vi tar oss an hela landskapet och inkluderar de sammanhang som olika arter, naturtyper och ekosystem förekommer i. Att utgå från hela landskapet och dess variation av strukturer och ekologiska funktioner bidrar till att öka förståelsen för behovet av funktionella landskap. Ett funktionellt landskap har förutsättningarna som krävs för att långsiktigt säkra överlevnaden för den biologiska mångfald som finns i landskapet. Den biologiska mångfalden är i sin tur den grundsten på vilken produktionen av samtliga ekosystemtjänster vilar.

För att identifiera områden med förutsättningar att bidra med ekosystemtjänster ur ett landskapsperspektiv har vi avgränsat följande naturtyper i och runt Hjälmaren:

 • Sjöar och vattendrag
 • Våtmarker
 • Jordbruksmarker
 • Gräsmarker
 • Skogsmarker

Illustration: Hanna Peinert

Hjälmarens ekosystemtjänster kan både gynna och motverka varandra

Till exempel utgör ängar med hög biologisk mångfald viktiga livsmiljöer för pollinatörer som i sin tur gynnar produktionen av livsmedel. Blommande gräsmarker bidrar även med kulturella ekosystemtjänster genom möjlighet till rekreation och upplevelse av kulturarv. Ett exempel på när ekosystemtjänster kan motverka varandra är vid produktion råvaror och livsmedel. Vid storskalig produktion utan naturhänsyn utarmas ekosystemen och deras långsiktiga förmåga att producera övriga tjänster som bland annat jordmånsbildning, vattenreglering och erosionsskydd minskar kraftigt, vilket i sin tur leder till sämre produktionsförutsättningar på sikt.

Naturens samspel en förutsättning för ett hållbart samhälle

Ekosystemtjänsterperspektivet är ett effektivt sätt att tydliggöra hur naturens samspel skapar förutsättningar för ett attraktivt och hållbart samhälle. Hjälmarområdet har en lång historia av mänsklig aktivitet, där platsens goda förutsättningar för till exempel jordbruk, fiske och skogsbruk lagt grunden för framväxten av traktens städer och tätorter.

Team: Emanuel Vogel, Wösel Thoresen, Anna Maria Larson, Hanna Peinert

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning