PROJEKT

Ekosystemtjänstanalys för kvarteret Lagmannen i Eskilstuna

KUND: Eskilstuna kommun | ÅR: 2018

För att kunna skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster i kvarteret Lagmannen i Eskilstuna kallades Ekologigruppen in. Genom en ekosystemtjänstanalys och en trädinventering kunde vi utvärdera förslaget på hur en ny huslänga skulle byggas och ge ett skissförslag för förtätning utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv.

När en ny huslänga skulle byggas i kvarteret Lagmannen ville Eskilstuna kommun veta hur de kunde undvika att påverka ekosystemtjänsterna i området negativt, exempelvis genom borttagning eller skuggning. Kvarteren karaktäriseras av sammanhängande parkliknande gårdsmiljöer av olika karaktär med trädbevuxna gamla åkerholmar, öppna grönytor med bollplaner och lekplatser. Ekosystemtjänstanalysen blev en vägledning för hur en eventuell förtätning kan ske med hänsyn till ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänstanalys

Med ekosystemtjänster menas tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I en ekosystemtjänstanalys kartläggs och utvärderas ekosystemtjänster i området i fråga och ett utvecklingsförslag görs. I detta fall gjordes en ekosystemtjänstinventering och en separat trädinventering.

Lagmannens grönområde bidrar till ekosystemtjänster såsom vattenrening och flödesreglering, spridningsmöjligheter, klimatreglering, pollinering, rekreation och platskänsla. I utvärderingen av skissförslaget och utvecklingsförslaget föreslogs bland annat att bevara trädmiljöer i området och de intakta gårdsmiljöerna, stärka rekreationsmöjligheterna med förbättrade entréer, stråk och belysning till den närliggande Kronskogen.

Dessutom föreslogs vissa tillskapande värden, såsom förbättrade förutsättningar för pollinatörer och nya blågröna lösningar för lokalt omhändertagande av dagvattenhantering. Dagvattenhantering kommer i ett framtida klimat med mer intensiva skyfall bli än mer angeläget, och tillskapandet av blågröna strukturer blir därför en viktig klimatanpassningsåtgärd.

 

Utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv

Anledningarna till att inkludera ett ekosystemtjänstperspektiv i den fysiska planeringen är många. Människors överlevnad och välstånd är beroende av väl fungerande ekosystem. För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar. Grönskan kan då fungera som ekonomisk drivkraft i kommunen, och ekosystemtjänster är därför ett viktigt verktyg inom fysisk planering.

Team: Ellinor Schalin, Fingal Gyllang och Kristina Ask

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning