PROJEKT

Landsbygdsplanering i Stockholms län inför RUFS 2050

KUND: Stockholms läns landsting (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen) | ÅR: 2015-2016

Inför arbetet med RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, ansågs det viktigt att lyfta fram landsbygdsperspektivet. Ekologigruppen togs in för att arbeta med en struktur för bebyggelse- och infrastruktur för landsbygden i tidigt skede.

 

I aktualitetsbedömningen av gällande RUFS 2010 framkom att landsbygden är för bristfälligt behandlad och att landsbygdsperspektivet tydligare borde lyftas in i RUFS 2050. Ekologigruppen arbetade därför i ett första skede med en struktur för bebyggelse- och infrastruktur för landsbygden i Stockholms län. Utgångspunkten har varit en levande och hållbar landsbygd. Viktiga frågor som måste behandlas är bland annat hur kommunikationer och lokalsamhällen kan stärkas samt hur det går att uppmärksamma och upprätthålla alla de värden som präglar landsbygdslandskapen.

Team: Krister Sernbo, Hillevi Eklund

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning