PROJEKT

Framtidens hållbara Näringen i Gävle

KUND: Gävle kommun |

På det gamla industriområdet Näringen planeras en av Gävle kommuns största stadsomvandlingar genom tiderna. Med siktet på en av Europas mest hållbara stadsdelar ska en blandad stadsdel växa fram med 6000 nya bostäder och 450 000 kvadratmeter lokalyta. Ekologigruppen tillsammans med Mandaworks har som ett av fyra arkitektteam med olika hållbarhetsperspektiv fått ta fram gestaltningsförslag till den nya stadsdelen.

Fokus på vatten och grönstruktur

Vi har planerat Näringen med fokus på vatten och grönstruktur – och under resans gång få ta del av övriga arkitektkontors idéer för vad som krävs gällande social hållbarhet, mobilitet och cirkularitet, för att hållbarhetsambitionerna ska nå hela vägen fram. Förslagen blir idébärare in i Gävle kommuns fortsatta arbete med Näringen.

Ekosystemtjänstanalys i grunden

Vi har tidigare tagit fram en ekosystemtjänstanalys för hela Gävle kommun där det framgår tydligt att Näringen med sin stora andel hårdgjorda ytor och avsaknad av funktionell grönstruktur är ett bristområde för flertalet ekosystemtjänster. Här finns både stora utmaningar och en stor potential att forma en av Europas mest hållbara stadsdelar. I dagsläget ligger industriområdet som en barriär mellan centrala Gävle och två fantastiska naturområden; Testeboåns deltas naturreservat i öst och och Sätraskogens naturreservat i norr. Området har också ett unikt läge gällande blåstruktur, med Testeboån och dess rika fiske precis intill, Gavleån strax söder om området och såklart Inre Fjärden, där Gavleån mynnar ut i Bottenhavet.

Naturreservatet Testeboåns delta

Vi har också haft glädjen att ta fram en förstudie för utveckling av Testeboåns deltas naturreservat och omgivning, vilket gjorde det extra roligt att få arbeta vidare med mötet mellan naturreservatet och den nya stadsdelen. Hur ska den nya stadsdelen möta naturreservatet och Inre Fjärden? Hur undviker vi ohållbart slitage på naturreservatets känsliga delar samtidigt som vi vill välkomna så många som möjligt ut i naturen? Vilken typ av kompletterande grönstruktur behövs i den nya stadsdelen, var bör parker anläggas och hur bör de utformas? Hur kan vi koppla samman omgivande grönstruktur genom strategiskt placerade och utformade parker?

Utmaningar kopplat till vatten

Dessa och många fler frågor har vi på Ekologigruppen och Mandaworks stött och blött i utformningen av vårt förslag, vars huvudsakliga fokus har legat på vatten. En vattentäkt, morgondagens alltmer frekventa skyfall och en stigande havsnivåyta är tre av de utgångspunkter som lagt grunden för förslaget. Vi vill se vattnet som en resurs och säkra en sammanhängande grönstruktur som kan hantera skyfall, stödja den biologiska mångfalden och rekreationsmöjligheterna och på lång sikt ge plats för den stigande havsnivån i delar av stadsdelen. Höjdförhållanden och vattnets rinnvägar till befintliga lågpunkter i kombination med befintlig omgivande grönstruktur har lagt grunden för förslaget till strukturplan och Näringens tre stadsdelar med olika karaktär och täthet.

Team: Sunna Pfeiffer, Patrick Verhoeven och Kinga Zemla – Mandaworks och Ellinor Scharin, Elisabetta Troglio, Eleonor Häger – Ekologigruppen

 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning