PROJEKT

Fjärilsparken på Listerlandet

KUND: Sölvesborgs kommun | ÅR: 2021

Sölvesborgs kommun har i många år arbetat aktivt för ökad biologisk mångfald. Genom LONA-bidrag kan planerna för en fjärilspark bli verklighet. Planen är att börja anlägga under 2022. Artrikedomen kommer sedan att fortsätta utvecklas under många år framåt.

Nattfjärilar, dagfjärilar, vildbin, foderväxterpuppreservat, lagom stora borrhål, olikformade blommor, färger, dofter, vildbinmassbalanssuccession och  jordsammansättning är några av många aspekter som vi inte kunde sluta tänka på under försommaren 2021 då en ny fjärilspark i Sölvesborgs kommun tog form på våra ritbord. 

Goda förutsättningar för artrik ängsmark 

Platsen för den blivande parken utgörs av en hektar åkermark i Mjällby. Mjällby ligger mitt i Listerlandets öppna jordbrukslandskap. Under matjorden finns svämsand. Den magra mineraljorden innebär goda förutsättningar för artrik ängsmark. Vi ville skapa förutsättningar för en så stor artrikedom som möjligt men samtidigt eftersträva massbalans för att undvika onödiga jordtransporter och utsläpp.   

Inspiration från åkertegar 

Förslaget vi tog fram är inspirerat av det gamla tiders odlingslandskap. Det öppna, småbrutna odlingslandskapet med stor variation och artrika kanter var en gång hemvist för ett myller av liv. De olika tegarna kommer att få olika karaktär och funktion till följd av olika jordsammansättning, näringsinnehåll och fröblandningar. Fjärilsparken blir på så sätt en experimentverkstad i ständig förändring. Här kan vegetationen utveckla sig till olika ängstyper och i olika takt.  

Fjärilsparken i Mjällby bidrar till biologisk mångfald

I fjärilsparken har vi plockat in det omgivande odlingslandskapets åkertegar i miniatyr.

Lång blomning och goda spridningsmöjligheter 

De flesta känner till att fjärilar behöver rik blomning från tidig vår till sen höst. Deras andra behov är inte lika kända. Fjärilar och andra insekter behöver: foderväxter för larverna, öppna soliga ytor med lä, skyddade platser för larverna att förpuppa sig samt övervintringsplatser. En förutsättning för att fjärilarna ska klara sig på lång sikt är även en sammanhängande grön infrastruktur där det finns spridningsmöjligheter. 

Nässlorna är viktiga 

Vissa av larvernas favoritväxter rensas frekvent bort i våra trädgårdar och parker – nässlorna till exempel. Det finns fler kväveälskande växter som är toppen för insekter som som tistlar och maskrosor. Längst in i parken hittar vi därför en barnkammare där larverna kan mumsa och förpuppa sig i fred. Där får den näringsrika matjorden ligga kvar, och den vegetation som vill komma upp får göra det. Barnkammaren avgränsas av en vall av överblivna massor, som skapar lä från den sydvästliga vinden.  

Olika funktioner på tegarna 

I de mer synliga delarna av parken varvas åkertegar med olika typer av äng. I den magraste tegen har vi vänt på jorden – den näringsrika matjorden har vänts ned under svämsanden. På så sätt håller vi undan kvävegynnade växter och ger de insådda ängsväxterna möjlighet att ha hela ytan för sig själv, samtidigt som vi undviker överskottsmassor. På andra tegar som ska bli lite frodigare tar vi bort större delen av den näringsrika matjorden, men ett tunt lager harvas ned i den sandiga terrassen för att de insådda ängsväxterna ska ta sig snabbare. En av tegarna utgörs av en lund och intilliggande picknickyta; en blommande örtmatta som kan klippas kort och som därmed passar bättre för lek eller kanske att ligga en stund i gräset med en bok.  

Överbilden jord skapar lä 

Överskottet av näringsrik jord formas till markmoduleringar som skapar lä och rumslighet. Nederkanten av sydvända markmoduleringar grävs av för att bilda lodräta hak: en liten biotop där hålbyggande vildbin kan flytta in och trivas i värmen. Bakom markmoduleringarna böljar blommande bryn av inhemska buskar.  

Ytterligare habitat mellan tegarna  

Tegarna avgränsas av olika lister – murar av stenar som grävts upp ur åkern, liggande stammar från träd som tagits ned, risgärsgårdar som skapar rumslighet och samtidigt bidrar med död ved för biologisk mångfald. Längs kanterna finns även faunadepåer och bihotell där bin och humlor kan bo in sig antingen i lera eller i sydvänd ved med lagom stora (eller små) borrhål.  

En park som växer fram under flera år  

Genom fjärilsparken har vi arbetat aktivt för att få en acceptans för “det stökiga” att väva in naturpedagogik och att skapa ett flexibelt förslag som kan anläggas etappvis i mån av resurser. Att våra engagerade beställare på Sölvesborgs kommun även kommer att stå för parkens skötsel gjorde samarbetet ännu mer givande – på så sätt kunde vi kontinuerligt stämma av att utformning och innehåll kommer att fungera med anläggningsmaskinernas bredd och framtida skötselaspekter. 

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning