PROJEKT

Fladdermusinventering Nackareservatet

Ekologigruppen har på uppdrag av Fastighetskontoret Stockholms stad och som del av uppföljningen av skötsel, inventerat förekomst av fladdermöss vid tre utvalda platser i Nackareservatet under sommaren 2017.

Fladdermöss är en spännande och hemlig artgrupp som kan berätta mycket om en plats ekologi och natur. Fladdermöss omfattas också av artskyddsförordningen och är därför viktiga att ha koll på vid förändrad markanvändning eller andra åtgärder som kan påverka fladdermöss och deras livsmiljö.

Nattliga inventeringar

Fladdermusinventeringen i Nackareservatet i Nacka kommun genomfördes vid tre tillfällen under sommaren med hjälp av autoboxar och manuell inventering. Inventeringarna utfördes under kvällar och nätter med en temperatur på minst 12 plus-grader. Autoboxarna placerades ut där vi bedömde att det kunde finnas kolonier, inom det inventerade området var det framför allt i anslutning till ihåliga träd eller träd som bedömdes kunna vara ihåliga även om det inte syntes utifrån.

Den manuella inventeringen skedde från det att det blivit mörkt och cirka 2,5 timmar framåt. Vid den manuella inventeringen eftersöktes fladdermöss med en handhållen ultraljudsdetektor utmed förutbestämda rutter som omfattade alla områden som bedömts kunna hysa fladdermöss. För att artbestämma inspelade ljud analyserades inspelade ljud manuellt med speciella program, t.ex. ”Kaleidoscope Viewer” från Wildlife Acoustics.

Fem arter av fladdermöss

Vid inventeringen av fladdermöss noterades sammanlagt fem arter. Art- och individrikast var området vid Källtorpssjön med fem arter. Området vid Ältasjön var näst artrikast med fyra arter. Området öster om Björkhagen noterades endast två arter.

Nordfladdermus var den absolut vanligaste arten både vid den manuella inventeringen och från inspelningar i autoboxarna. Dvärgpipistrell var också relativt vanligt förekommande vid de båda inventeringsmetoderna i samtliga delområden. Både nordfladdermus och dvärgpipistrell är vanliga arter som förekommer i de flesta miljöer där det finns tillgång till föda. Vattenfladdermus observerades tämligen frekvent utmed strandmiljöerna vid Källtorpssjön och Ältasjön. Arten jagar nästan uteslutande nära vattenytan och observationer in över land görs mycket sällan. Större brunfladdermus förekom tämligen allmänt vid Källtorpssjön medan endast enstaka observationer gjordes vid Ältasjön, arten påträffades inte i området öster om Björkhagen. Större brunfladdermus jagade på ganska hög höjd över strandskogarna och vassarna i den sydvästra delen av Källtorpssjön. Taigafladdermus/Mustaschfladdermus förekom endast med enstaka observationer vid Källtorpssjön. Taigafladdermus/Mustaschfladdermus går inte att skilja på endast med hjälp av deras läten, för att skilja på arterna måste de fångas in.

Samtliga arter som observerades vid denna inventering får anses vara vanliga till relativt vanliga i denna region.

PROJEKTKONTAKT:
Johan Allmér
Biolog, Fil. dr.
08 525 201 11
Uppsala

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Social hållbarhet
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning
Får vi bjuda på en kaka? Denna webbplats använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.