PROJEKT

Ekosystemtjänstkartläggning Gävle

KUND: Gävle kommun  | ÅR: 2017-2018

Genom att utgå ifrån ekosystemtjänster kan vi forma smartare städer med rätt markanvändning på rätt plats. Under 2017 tog vi fram en ekosystemtjänstanalys för Gävle kommun som underlag för kommunens grönstrategi. Analysen omfattar kartläggning och värdering av biologisk mångfald såväl som producerande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster med områdesvisa rekommendationer.

Syftet med arbetet har varit att kartlägga och värdera viktiga ekosystemtjänster i Gävle kommun, med fokus på Gävle och Valbo tätort. I arbetet har även ingått att föreslå åtgärder för att bevara och stärka dessa ekosystemtjänster samt att ge förslag på hur kommunen kan arbeta för att implementera slutsatserna för denna rapport i kommunala och finansiella beslutsprocesser. Rapporten fungerar som underlag i kommunens kommande arbete med att ta fram en grönstrategi.

För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar. Grönskan kan då fungera som ekonomisk drivkraft i kommunen.

Underlag till grön strategi och detaljplanering

Kartläggningen har tagits fram som underlag till kommunens grönstrategi, men har en sådan detaljeringsgrad att den även fungerar som stöd vid detaljplanering. När det gäller detaljplanering kan dock mer detaljerade analyser på platsen krävas, men med ekosystemtjänstkartläggningen som utgångspunkt.

Gröna strukturer för kulturella ekosystemtjänster (aktiv och passiv hälsa) har kartlagts genom en medborgardialogprocess med hjälp av open space-metoden. Både föreningar och medborgare deltog i dialogen.

Analysen har avgränsat större sammanhängande landskap upp, tillsammans med mindre grönområden i Gävle city. I GIS- underlag finns värdering av ekosystemtjänster  för varje enskild grönyta. Kartläggningen kan därför ge information på detaljerad nivå om vilka ekosystemtjänster som bör hanteras inom en plan.

Implementering av ekosystemtjänster

Rapporten beskriver även hur Gävle kommun kan arbeta för att implementera ekosystemtjänstperspektivet i beslutsprocesser och hur ekosysemtjänster kan regleras inom detaljplanearbete. Förslag ställs upp på komplettering av kommunens mål och riktlinjer för hållbar förvaltning av ekosystemtjänster.

Team: Anna Seffel, Jesper Arnström, Ellinor Scharin, Lena Brunsell, Kristina Ask och Elisabetta Troglio

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning