PROJEKT

Biogeografisk uppföljning

KUND: Naturvårdsverket | ÅR: 2008-2012

Nationell uppföljning av EU:s art- och habitatdirektivet, artikel 11. Ekologigruppen har mellan åren 2008 och 2012 arbetat med ledning, administration och planering av projektet Biogeografisk uppföljning åt Naturvårdsverket.

Målet har varit att skapa ett operativt nationellt uppföljningssystem för de arter och naturtyper som ingår i art- och habitatdirektivet. I projektet togs förslag fram på hur miljöövervakningen kan kompletteras, utvecklas och fördjupas. Data från uppföljningen ska kunna användas för rapportering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet, i nationella naturvårdsprioriteringar och miljömålsuppföljning.

Team: Anders Haglund, Jens-Henrik Kloth, Aina Pihlgren

PROJEKTKONTAKT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning