PROJEKT

Fornuddsparken

KUND: Tyresö kommun | ÅR: 2018-2021

Tyresö kommuns största park har rustats upp. Parkrummet vid Drevvikens strand kopplar samman det välbesökta, centrala parkrummet med Fornuddens järnåldersgravar. Här skapas både mötesplatser för människor och artrika miljöer för djur och växter.

Kontakt med vattnet

Uppdraget var att öka upplevelsevärdet och förstärka kontakten med
vattnet genom tillskapande av träbryggor och spänger. Gestaltningen har

högre detaljeringsgrad och stadsparksmässig karaktär i norr, och övergår

via en mjuk gradient mot det mer naturlika i riktning mot fornområdet.

Ekologigruppens fokus är att öka hållbarheten i alla de uppdrag vi tar

oss an. Utifrån de ekologiska, kulturhistoriska och sociala

förutsättningarna på platsen bidrar landskapet med ett stort antal

ekosystemtjänster. Dessa kan med rätt kunskap förstärkas och

utvecklas.

Upplevelsevärden och artvärden

Genom vår unika kompetens och tvärvetenskapliga arbetssätt har vi
säkerställt att befintliga naturvärden i parken tas till vara, och att nya

grönytor utformas för att ge biologiska värden för bland annat

pollinatörer, fåglar och fladdermöss.

I parken har vi ritat in generösa perennplanteringar med en lång säsong för våra pollinerare. Gräsytorna är på många platser ängsytor eller blommande gräsmattor.

Ängsytor istället för gräsmatta

Att skapa en parkmiljö som inte behöver kvävegödslas var viktigt, särskilt som vattennivån i Drevviken fluktuerar mycket över året. I så stor utsträckning som möjligt föreskrevs därför ängsytor istället för klippt gräsmatta. De utformades med fröblandningar anpassade efter växtplatsernas förutsättningar med avseende på näring och fukt. Redan tidigt i projektet påbörjades en dialog med kommunens parkavdelning. Där fanns sedan tidigare goda erfarenheter av plantering i näringsfattig mineraljord och det fanns både kunskap och nyfikenhet. Detta engagemang är en förutsättning för att ängar ska kunna utvecklas och skötas över tid.

Koll på vattnets flöde

En viktig aspekt i uppdraget var hanteringen av vatten på platsen. Där
sjön möter stranden, mynnar två utlopp för dagvatten. Inget av dem var

nämnvärt förorenat, så den åtgärd som föreskrevs var en tydligare

meandring och förbättrat bottensubstrat för att förbättra dikenas

kvaliteter som livsmiljöer. Genom tillförsel av död ved och stenblock

skapas en variation i flödet och vattnet kan bättre syresättas.

Hållbar park

Anläggningen ska inte innebära onödiga transporter av massor, och
projektet som helhet strävar efter långsiktig hållbarhet. Det goda

samarbetet med kommunens driftavdelning borgar dock för en

anläggning som håller länge och som kan utvecklas till en väl förankrad,

vacker och trygg plats för många olika besökare i framtiden.

Team: Eleonor Häger, Emma Hammarström, Mimmi Wester, Ulrika Hamrén, Rikard Anderberg, Siri Wahlström

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning