PROJEKT

Grönstrukturvision för Västra mark

KUND: Växjö kommun | ÅR: 2019

Västra mark, ett stort industri- och verksamhetsområden i Växjö, ska omvandlas till blandad stad. En skräddarsydd metod med ett flertal verktyg har tagits fram av Ekologigruppen tillsammans med kommunens tjänstepersoner för att inkludera ekosystemtjänster i grönstrukturarbetet och framtagande av visionen för området. Argument för mer ekosystemtjänster i Västra mark samt ett bildbibliotek kompletterar slutrapporten och ger mervärde till fortsatt arbete.

Processtöd med utgångspunkt i ekosystemtjänster

Västra mark i västra Växjö är till stor del hårdgjort och domineras av storskaliga handelsmiljöer, vilket har lett till det i dagsläget brist på leverans av ekosystemtjänster. De grönområden som finns hyser höga värden för reglerande och stödjande ekosystemtjänster, men på plats upplevs de som mellanrum och har ett begränsat värde för rekreation på grund av dålig tillgänglighet och höga bullernivåer. Natur och rekreativa områden norr och söder om Västra mark har höga värden och positiv påverka för området för bland annat reglerande ekosystemtjänster, men utifrån ett rekreationsperspektiv upplevs de som svårtillgängliga på grund av de breda och trafikerade leder som omringar Västra mark.

Processtödet har syftat till att öka kunskap om ekosystemtjänster inom kommunen, hur dessa kan värnas/stöttas/ökas i stadsmiljöer samt identifiera nyckelfrågor, mål och en grönvision som ska leda vidare arbetet i Västra mark.

Ekosystemtjänstkartläggning i workshopsformat

En av utmaningarna i projektet har varit att ta fram en snabb metod för kartläggning av ekosystemtjänster utan tillgång till digitala kartor och analysverktyg.

Underlag i form av temakartor, flygbild med för identifiering av befintliga gröna strukturer, flera meter skisspapper och stöd från Ekologigruppens konsulter har lett till identifieringen av viktiga grönstrukturer och bristområden som kommunens tjänstepersoner kan  arbeta vidare med.

Ekosystemtjänstkartläggning i form av workshopsövning har möjliggjort en öppen diskussion inom kommunens arbetsgrupp och hjälp till att öka kunskap om ekosystemtjänster och dessas värden i stadsmiljöer och utvecklingsprocesser.

Identifiera nyckelfrågor, utmaningar och visioner

Processtödet inom Västra marks arbete har fokuserat till att främja en diskussion mellan kommunens tjänstepersoner, både inom arbetsgrupp och bredare inom olika kommunala enheter, om nyckelfrågor och utmaningar för omvandling av området med ekosystemtjänster som ledtråd.

Med hjälp av olika verktyg, såsom SWOT analys, identifiering av temaområden och kopplade nyckelfrågor, identifiering av visionsbilder för framtida gröna strukturer har en levande dialog skapats och kärnfrågor att arbeta vidare tydligt identifierats.

Grönstrukturvision i utvecklingsarbete

Grönstrukturvisionen har framtagits i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp utifrån resultat från de tre workshopstillfällen för att visa hur en framtidgrönstruktur i Västra mark kan se ut med avseende på tillgång till rekreativ grönstruktur, koppling till övriga kommunala grönstrukturer, viktiga rekreativa stråk och leverans av ekosystemtjänster.

Viktiga resultat

Vilken grönstruktur som finns idag och vilken grönstruktur som behövs i framtiden för att nå det kommunala målet om en grön stad där naturen finns runt knuten har varit den ledande frågan för arbetsgruppen.

Rapporten om grönstrukturvision för Västra mark kan användas som ett underlag i kommunens planprocess och planarbete. Resultatet ska stödja prioriteringen mellan olika intressen, markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom området.

Rapporten kan användas på olika skalor, exempelvis fördjupad översiktsplan, grönplan eller detaljplan. Kartläggningen av ekosystemtjänster har en sådan detaljeringsgrad att den i vissa fall även fungerar som stöd vid detaljplanering, i synnerhet för att bevara viktiga strukturer samt för att identifiera vad som behöver utredas mer ingående.

Rapporten ska också ses som ett pedagogiskt verktyg för att informera allmänheten eller beslutsfattare om naturens värde genom att visa på vilka tjänster som naturen ger människan och dess samhälle. Värden som kanske tas för givet men som måste integreras och uppmärksammas i planeringen för att inte skadas eller försvinna.

Team: Elisabetta Troglio, Ea Baden, Juho Riikonen och Tim Schnoor.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning