PROJEKT

Västlandsmyr – utredning av regleringsmöjligheter

KUND: Länsstyrelsen Gotland | ÅR: 2021

Västlandsmyr ligger i Vamlingbo socken på södra Gotland. Området består av en mosaik med skog, myrar och gräsmarker. Rester av gamla stenmurar vittnar om att Västlands har brukats av människan under långa tider. 

Hydrologisk utredning 

Ekologigruppen har genomfört en hydrologisk utredning för Västlandsmyr, som ger förslag till hur myren kan hålla vatten under en längre tid av året. En ökad vattenhållning ska motverka läckage av växthusgaser, öka den biologiska mångfalden och minska igenväxningen. 

Hänsyn tas till omgivningen

Höst, vår och vinter sker en kraftig vattengenomströmning över Västlandsmyr och vatten avleds åt två håll: norrut mot Mjölhatteträsk, och söderut mot Snäckvik. I Ekologigruppens uppdrag ingick projektering av och förslag på utformning av ett justerbart dämme, tänkt att placeras i diket söder om myren. För att föreslagna åtgärder inte ska missgynna pågående markanvändning, känsliga områden och vägar har hänsyn tagits till identifierade hydrologiskt begränsande nivåer. För att kunna följa upp dämmets påverkan på området har även ett förslag på uppföljning av grundvattennivåer tagits fram.  

Natura2000-område

Västlandsmyr ingår i Natura2000-området Västlands. Ekologigruppens bedömning är att naturanaturtyperna inom det skyddade området gynnas av att markerna blir fuktigare till en varierande grad. Därför bör inte åtgärder med drastisk påverkan på hydrologin anläggas. I stället bör åtgärder anläggas som gradvis kan öka vattenståndet och översvämningsfrekvensen så att naturtypsområdena har möjlighet att anpassa sig. Påverkan på naturanaturtyperna bör följas upp med inventering. 

PROJEKTKONTAKT:
Siri Wahlström
Civ.ing. vattenresurshantering
046 10 67 61
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning