PROJEKT

Grön strategi för Lagersdal

KUND: Eskilstuna kommun | ÅR: 2017

Ekologigruppen har gjort en ekosystemtjänstkartering i Lagersdal och tagit fram en grön strategi för det fortsatta utvecklingsarbetet med stadsdelen. Lagersdal är ett samlingsnamn för en del av Eskilstuna, bestående av stadsdelarna Lagersberg, Fröslunda, Råbergs torp och Myrtorp, där en utvecklingsplan är under framtagande.

För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle behöver ekosystemtjänster beaktas i kommunal utveckling och förvaltning. När grönskans roll räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- och fastighetsvärden ökar. Syftet med kartläggningen har varit att skapa ett underlag som visar vilka ekosystemtjänster som finns i Lagersdal, hur dessa kan förstärkas och vilka konsekvenser föreslagen exploatering får för försörjningen av ekosystemtjänster.

Team: Åsa Eriksson och Jesper Arnström

PROJEKTKONTAKT:
Åsa Eriksson
Miljö- och hållbarhetsstrateg, Fil. dr. i växtekologi
08 525 201 21
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning