PROJEKT

Förstudie – Regionalt planeringsunderlag för Vatten

KUND: Stockholms läns landsting (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen) | ÅR: 2015-2016

Landstinget i Stockholms län tog under 2013 fram en regional miljöstrategi för vatten för att förtydliga arbetet med vattenfrågor. Ett av målområdena i vattenstrategin är att ta fram målgruppsanpassade planeringsunderlag. Ekologigruppen fick under 2014-2105 i uppdrag att ta fram en förstudie som ett första steg i detta arbete i samband med att arbetet med RUFS 2050 startade. Ett annat målområde är ökad regional samverkan i vattenfrågor – något som är viktigt även i arbetet med planeringsunderlag.

Under 2014 påbörjades arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Av båda dessa anledningar har det funnits ett ökat behov av att ta fram regionala planeringsunderlag som strukturerar information och kunskap om vattenrelaterade samhällsverksamheter, mål och prioriteringar. En växande region kommer i allt högre grad resultera i målkonflikter mellan å ena sidan olika vattenrelaterade frågor såsom vattenkvalitet, vatten som infrastruktur, vatten som rekreation, och å andra sidan mellan vatten och andra fysiska strukturer mer kopplade till exploatering och ökat markutnyttjande. En region i tillväxt möter dessutom flera utmaningar kopplade till det förändrade klimat som vi står inför.

I arbetet med förstudien har ett omfattande arbete utförts med att gå igenom befintligt planeringsunderlag samt att kunna ringa in alla de aktörer som hanterar vattenfrågor.

Frågor som har varit centrala under arbetets gång:

 • Vilka frågor bör prioriteras i regionplaneringen?
 • Vilka insatser bidrar till mest miljönytta?

En viktig slutsats i förstudien är att det är svårt att komma runt den komplexa aktörsstruktur som hanterar vattenfrågor i planeringen, från lokal till regional och nationell skalnivå. Viktig kunskap om vattenfrågor finns i spannet från ett flertal förvaltnings- och expertmyndigheter ner till små fiskeföreningar. Kommunikationen fungerar dock ofta bristfälligt. Den stora mängd vattendata som finns på olika kartportaler kan upplevas som svårtillgänglig.

Inom ramen för en förstudie ska metoder för att sammanställa information och kunskap om vatten presenteras, utifrån uppdraget i landstingets vattenstrategi och inför arbetet med ny RUFS. Syftet har varit att precisera ramarna för en huvudstudie eller annan lämplig arbetsform för framtagande av planeringsunderlag om vatten.

Team: Anna Maria Larson, Krister Sernbo

PROJEKTKONTAKT:
Anna Maria Larson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
08 525 201 07
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning