PROJEKT

Upprättande av naturreservatsbeslut och skötselplan för Nackareservatet

KUND: Fastighetskontoret, Stockholms stad | ÅR: 2004 till 2008, samt 2015 till 2017

Nackareservatet i Nacka och Stockholms kommun är ett av landets allra mest välbesökta natur- och friluftsområden och uppgår till ca 830 hektar mark och vatten. I området finns riksintressen för både kulturmiljövård samt friluftsliv, samt en rad höga naturvärden, bland annat ett Natura 2000-område och flera skogliga nyckelbiotoper.

Under åren 2004 till 2008 ledde Ekologigruppen arbetet med reservatsbildning och framtagande av skötselplan. Uppdraget omfattade arbete med att ta fram underlag om områdets natur, kultur- och rekreationsvärden, inventering av naturvärden, indelning i naturtyper och skötselområden, framtagande av skötselplan, förslag till beslut och föreskrifter. I arbetet ingick också en omfattande dialogprocess med arbetsmöten och samråd med tjänstemän i Stockholms stad och Nacka kommun, intressegrupper och allmänhet.

Under åren 2015-2017 har ett arbete pågått med att uppdatera skötselplanen för Nackareservatet i Nacka, samt ta fram nya underlag för naturvärden och skötselområden. Till grund har legat beståndsindelning i tidigare skogsbruksplan, en ny naturvärdesinventering (NVI), uppdaterade skötselområden, mål och åtgärder. Samtliga skötseltyper och delområden har egna objektblad som i detalj beskriver respektive område. Uppdraget har även inneburit en noggrann genomgång av samtliga naturtyper och genomförda skötselåtgärder. Ekologigruppen har vidare bistått stadens förvaltare och skötselentreprenörer med löpande rådgivning och skötselplanering.

Team: Ulrika Hamrén, Anna Maria Larson, Krister Sernbo och Anders Haglund

 

PROJEKTKONTAKT:
Ulrika Hamrén
M.Sc. Biolog och miljöplanerare
08 525 201 20
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning