PROJEKT

Invasiva arter

KUND: Naturvårdsverket | ÅR: 2017

Främmande arter som sprider sig på bekostnad av arter som naturligt förekommer i ett område kallas för invasiva arter. Invasiva arter kan ha stor effekt på den naturligt förekommande biologiska mångfalden och medföra stora negativa ekologiska såväl som ekonomiska effekter.

För tillfället finns 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Dessa arter får inte introduceras eller spridas i naturen eller skötas så att antalet förekomster ökar. Det är också förbjudet att sälja, byta odla eller transportera dessa arter. På uppdrag av Naturvårdsverket har Ekologigruppen tagit fram beskrivningar av 48 av dessa arter. Beskrivningarna innehåller information om hur arterna kommit hit, hur de sprids i vår natur och vilka effekter de kan ha på sin omgivning. Informationen kommer finnas tillgänglig på olika webbsidor och databaser, samt i riskbedömningar och vetenskapliga artiklar om invasiva arter. Beskrivningarna kommer ligga till grund för arbetet med att minska påverkan på den biologiska mångfalden.

Team: Klas Andersson, Anders Haglund, Tim Schnoor, Åsa Eriksson, Jens-Henrik Kloth, Björn Averhed, Anna-Sara Liman, Raul Vicente

 

PROJEKTKONTAKT:
Anders Haglund
Växtekolog/naturvårdsstrateg
08 525 201 05
Stockholm
RELATERAD LÄSNING:

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning