PROJEKT

Plan för vattenvårdande åtgärder i Vegeåns avrinningsområde

KUND: Vegeåns Vattenråd | ÅR: 2020

Vegeån slingrar sig fram genom det skånska landskapet, från Söderåsen till Skälderviken. Som en följd av miljösatsningar inom kommuner jordbruk har vattenkvaliteten i ån har förbättrats. Men med undantag av åns övre delar är den ekologisk statusen dålig. Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten, så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Som ett led i detta arbete fick Ekologigruppen i uppdrag att göra en plan för vattenvårdande åtgärder.

Flera vinster

Syftet med vattenvårdsplanen är att förbättra vattenkvalitet och vattenhushushållning i ån, att gynna den biologiska mångfalden och att bidra till en ökad rekreation i området.

Många lägen för åtgärder

Vi skickade ut ett informationsmaterial till ca 900 markägare inom avrinningsområdet, som utmynnade i drygt 30 intresseanmälningar. Dessa anmälningar, samt tidigare utpekade lägen från olika underlagsmaterial granskades med hjälp av bland annat höjddata och dikningsföretagsförrättningar. Därefter gjordes fältbesök, där tekniska förutsättningar, lämpliga åtgärdstyper, eventuella intressekonflikter och markägarens åsikter noterades.

Totalt granskades 77 olika lägen för åtgärder. Av dessa bedömdes 17 våtmarker/dammar och 5 vattendragsåtgärder ha hög prioritet och 24 våtmarker/dammar och 4 vattendragsåtgärder något lägre prioritet, baserat på miljönytta och praktisk genomförbarhet. För tre av de högprioriterade åtgärderna gjordes en mer noggrann analys, där skisser och grova kostnadsuppskattningar togs fram.

Ett färdigt underlag

Materialet är sammanställt i GIS och i en rapport, där samtliga undersökta lägen för åtgärder presenteras i kartor och tabeller. Underlaget ska användas i vattenrådets, berörda kommuners och markägarnas fortsatta arbete med vattenvårdande åtgärder.

Ett informationsmaterial skickades ut till ca 900 markägare inom avrinningsområdet.

PROJEKTKONTAKT:
Rebecka Nilsson
Naturgeograf/miljövetare
046 10 67 68
SYD

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning