PROJEKT

Barnperspektiv och ekosystemtjänster på Vacses fastigheter

KUND: Vacse fastighter | ÅR: 2022

Ekologigruppen har under 2022 besökt och inventerat 15 av Vacses fastigheter ur ett ekosystemtjänstperspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med uppdraget har varit att ge en samlad nulägesbild av Vacses fastigheter och att sammanställa möjliga förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna rör frågor som Vacse har direkt rådighet över men också frågor som kan användas i dialog med Vacses hyresgäster och berörd kommun. Ytterligare ett syfte har varit att ta fram en tydlig, replikerbar och användbar metod som kan återanvändas för fler fastigheter.

Barnperspektiv och ekosystemtjänster

Ekologigruppen har under våren 2022 besökt och inventerat 15 av Vacses fastigheter ur ett ekosystemtjänstperspektiv och ett barnperspektiv. Syftet med uppdraget har varit att ge en samlad nulägesbild av Vacses fastigheter och att sammanställa möjliga förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna rör frågor som Vacse har direkt rådighet över men också frågor som kan användas i dialog med Vacses hyresgäster och berörd kommun. Ytterligare ett syfte har varit att ta fram en tydlig, replikerbar och användbar metod som kan återanvändas för fler fastigheter.

Ekosystemtjänster på fastigheter

Syftet med att undersöka vilka ekosystemtjänster Vacses fastigheter tillgodoser i nuläget, samt har möjlighet att utveckla i framtiden, har varit att delta i en hållbar samhällsutveckling där hänsyn tas till de strukturer som upprätthåller ekosystemen och levererar betydelsefulla tjänster till samhället. Tjänsterna som har ingått i analysen har valts utifrån projektets omfattning, befintliga underlag, möjlighet att avgränsa tjänsterna inom respektive fastighet samt utifrån Vacses önskemål.

Barnperspektivet inne och utomhus

Syftet med att genomlysa barnperspektivet på fastigheterna har varit att lyfta fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett systematiskt och tydligt sätt, med mål att undersöka hur fastigheterna kan utvecklas för att bättre tillgodose barns behov. Genom att arbeta på ett sätt som aktivt belyser barns behov i den byggda miljön skapar vi förutsättningar för att förbättra de miljöer som barnen befinner sig i.

15 rapporter fulla med förbättringsförslag

Fastigheterna genomlystes genom skrivbordsanalyser och fältbesök utifrån parametrar framtagna av Ekologigruppens ekosystemtjänstexperter och Emelie Heinlo på Bruxx arkitektur som är expert på barnperspektiv i byggda miljöer. Genomlysningarna resulterade sedan i nulägesbeskrivningar av fastigheternas förmåga att leverera olika ekosystemtjänster och tillgodose barns olika behov. Därefter gjordes analyser av vilka åtgärder som bedömdes kunna förbättra respektive fastighets ekosystemtjänstförsörjning och tillgodose barns behov, både inomhus och utomhus på fastigheten.

Uppdraget har resulterat i 15 rapporter, en rapport för respektive fastighet. Varje rapport beskriver fastighetens nuvarande förmåga att leverera ekosystemtjänster och barn behov, samt vilka åtgärder som bör genomföras för att stärka ekosystemtjänstförsörjningen och förbättra fastighetens lokaler och utomhusmiljöer utifrån ett barnperspektiv.

Fördelar med analyser på fastighetsnivå

Genom att analysera ekosystemtjänster på en fastighetsnivå ges en snabb överblick över befintlig grönstruktur och hur den kan stärkas med hjälp av platsspecifika åtgärder. Att kombinera utveckling av miljöer för att stärka barnperspektiv och ekosystemtjänster ger dessutom flera synergieffekter. Vi ser stora möjligheter att med hjälp av metoden utveckla och förbättra fastigheters attraktivitet.

Är du intresserad av att veta mer, kontakta Emma Holmberg.

Team: Emma Holmberg, Jesper Arnström, Ilona Stehn, Elisabetta Troglio, Wösel Thoresen

 

PROJEKTKONTAKT:
Ilona Stehn
Landskapsarkitekt L/MSA
08 525 201 13
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning