PROJEKT

En strategisk grönstruktur för Huddinge kommun

KUND: Huddinge kommun | ÅR: 2018-2019

Stadsdelarna Fullersta-Sjödalen, Vårby-Masmo och Kungens kurva har pekats ut som utvecklingsområden i Huddinge kommuns översiktsplan. I varje område har Ekologigruppen inlett stadsutvecklingsprocessen med att ta fram en strategisk grönstruktur.  Vi har hjälpt kunden att identifiera viktiga gröna strukturer och stråk för rekreation ur ett ekosystemtjänstperspektiv och kopplat mot framtida behov av parker och grönområden i och med nya bostadsområden och en ökad befolkning.

Ekosystemtjänstkartläggning

En ekosystemtjänstkartläggning har tagits fram för tre olika utvecklingsområden i kommunen och har legat till grund för en strategisk grönstruktur. Kartläggningen som legat till grund för strategin har skett utifrån Ekologigruppens metod, där fältarbete, digitala analyser och intervjuer med skolpersonal kopplas samman för att identifiera värden för ekosystemtjänster. I rapporterna beskrivs både kartlagda befintliga ekosystemtjänster och det framtida behovet av dem.

Tillräckligt med parker när Huddinge växer?

Baserat på ekosystemtjänstkartläggningen, kartering av befintliga parkytor, befolkningsprognos och analys av pågående planer har ett förslag på framtida parker och gröna målpunkter tagits fram för varje utvecklingsområde.

Den rekreativa analysen syftar till att säkerställa att boende och arbetande i det framtida Fullersta och Sjödalen, Kungens kurva och Vårby Masmo ska ha en god tillgång till rekreativa gröna miljöer. Tillgång bedöms både utifrån nåbarhet och kvantitativt (beräknad yta per person enligt WHOs rekommendationer).

Utförda närhetsanalyser har pekats ut var det finns brist på parker i dag. Placeringen av parker relateras också till ett förväntat framtida parkbehov vid en föreslagen exploatering och förväntad befolkning i området samt resultatet från ekosystemtjänstkartläggningen. Där den befintliga stadsstrukturen även i framtiden utgör ett bristområde för parktillgång har specifika åtgärdsförslag och rekommendationer tagits fram.

Förskolors och skolors behov av grönstrukturen har identifierats som viktiga frågor för utvecklingen av de strategiska grönstrukturerna och specifika analyser har tagits fram.

Strategisk grönstruktur ger multifunktionella ytor

För att en grönstruktur ska fungera krävs inte bara multifunktionella platser som parker, närnatur och större sammanhängande områden. Mellan dessa behövs grönstråk som binder samman de gröna miljöerna och skapar ett funktionellt grönt nätverk för en mängd olika ekosystemtjänster, från en regional till en lokal nivå.

En rapport, flera möjligheter

Resultatet – i form av rapport och kartmaterial – kommer att användas som ett underlag i kommunens planprocess och planarbete. Resultatet är ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av intresse, markanvändning och utvecklingsmöjligheter inom kommunen. Resultatet kan dessutom användas på flera olika skalor och i flera olika kommunala planer såsom översiktsplan, fördjupad översiktsplan, grönplan eller i detaljplaner. För detaljplaner kan rapporten/kartmaterialet utgöra ett underlag för att i ett första steg identifiera vad som behöver utredas mer ingående.

Rapporten och tillhörande kartor ska också ses som ett pedagogiskt verktyg för att informera allmänheten eller beslutsfattare om naturens värde genom att visa på vilka tjänster som naturen ger människan och dess samhälle. Värden som kanske tas för givet men som hela tiden måste integreras och uppmärksammas i planeringen för att de inte ska skadas eller försvinna.

Team: Elisabetta Troglio, Hélène Littke, Jesper Arnström, Anna Maria Larson, Emma Holmberg, Åsa Eriksson.

 

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning