PROJEKT

Friluftsliv i Värmdö skärgård

KUND: Värmdö kommun | ÅR: 2021

Stockholms skärgård är ett världsunikt landskap som de flesta svenskar har en relation till. Även om långt från alla besökt Stockholms skärgård så är den närvarande inom både skönlitteratur och  svensk populärkultur. I Värmdö skärgård ligger några av de allra mest besökta öarna som Sandön och Grinda, men här finns också känsliga fågelöar som Tärnskär och Horsten. Skärgården är mångformig arena för friluftsliv och besöksnäring som kräver ett bra kunskaps- och planeringsunderlag för att uppnå ett hållbart friluftsliv.

Öka kunskapen om friluftslivet i skärgården

Utländska turister, barnfamiljer, kompisgäng, äventyrare och fågelskådare utövar sina friluftsaktiviteter sida vid sida med skärgårdssläkter som bott och verkat i Värmdö skärgård i flera generationer. Syftet med det här projektet som har delfinansierats av statligt bidrag till lokal naturvård (LONA) är att förbättra kunskapen om friluftslivet i Värmdös skärgård. Det har också varit att belysa konfliktpunkter mellan friluftsaktiviteter och känsliga naturområden samt att blicka framåt och föreslå olika åtgärder som behövs för att uppnå ett hållbart friluftsliv.

Kartlägga befintliga värden

Att kartlägga friluftslivet i skärgården är ingen lätt uppgift. Med tusentals öar, besökare med olika kunskapsnivåer, olika intressenter, brukare och markägare blir det lätt ett komplicerat pussel att lägga. För att få en uppfattning om vilka typer av friluftsaktiviteter som utövas i skärgården har intervjuer genomförts med flera av de tillsynspersoner som har Värmdö skärgård som sin arbetsplats, varav de flesta är anställda eller jobbar på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen. Intervjuer har också genomförts med tjänstepersoner på länsstyrelsen och med andra kunniga personer och/eller näringsidkare. Vår utgångspunkt är att det är bäst att inhämta kunskap från dem som tillbringar sina arbetsdagar på plats bland besökare och som lever och verkar i skärgården.

Rapport med fokus på kartunderlag

Anpassat utifrån skärgårdens unika förutsättningar har faciliteter och aktiviteter i skärgården karterats. Genom arbetsmöten och workshops med tjänstepersoner på kommunen har kriterier för olika kategorier för skärgården satts upp. Istället för att värdera öar i rapporten har i stället olika kategorier tagits fram för att visa vilka geografiska områden som exempelvis har ett högt besökstryck eller som lämpar sig för en viss typ av friluftsliv. Vi söker oss till skärgården av olika anledningar. Därför har vi också tagit fram fem olika generaliserade friluftsutövare och fem olika geografiska kategorier. I rapporten har stort fokus lagts på tydliga kartor i ett flertal av uppslagen.

Kartan visar vilka miljöer i skärgården som är mest känsliga för olika typer av påverkan från fritidsbåtar. De känsliga grunda miljöerna är ett urval från de ESKO-områden som pekats ut i Värmdö skärgård. I urvalet har fokus lagts på grunda miljöer, ofta i vikar med mjuka bottnar. Karta: Emanuel Vogel

Identifierade konflikter och ett hållbart friluftsliv

Den lokala besöksnäringen i skärgården är beroende av en jämn ström besökare samtidigt som känslan av ostördhet är en viktig kvalitet för många i skärgården. Finns det en motsättning i att göra skärgården till- gänglig för fler och samtidigt bevara och utveckla de känsliga natur- och kulturmiljövärden som finns här?

Att öka kunskapen och förståelsen runt de känsliga naturvärden som finns i skärgården är en viktig väg framåt för ett hållbart friluftsliv. Alla aktörer som jobbar inom besöksnäringen behöver förmedla vett och etikett kopplat till aktiviteter och beteenden som riskerar att störa djur- livet. Hela skärgården är ett känsligt ekosystem. I den här karteringen har vi utgått från de allra känsligaste områdena.

Juho Riikonen har tagit fram fyra unika illustrationer för rapporten som också illustrerar olika typer av friluftsutövare i skärgården

Vad är nästa steg?

I rapporten listas flera åtgärdsförslag. Gemensamt för de flesta åtgärderna är att de krävs en samverkan mellan Värmdö kommun, berörda myndigheter, förvaltare av naturreservat, andra skärgårdskommuner, markägare, och verksamhetsutövare.

TEAM: Anna Maria Larson, Emanuel Vogel, Juho Riikonen, Anders Haglund, Fingal Gyllang och Disa Beckman

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning