PROJEKT

Järfälla handlingsplan för biologisk mångfald

KUND: Järfälla kommun | ÅR: 2017

Under 2017 arbetade vi med att ta fram underlag till en biologisk handlingsplan för Järfälla kommuns natur. Järfälla har 2300 hektar naturmark som har inventerats i fält (enligt SIS199000) och systematiserats i en databas baserat på bland annat naturtyp och naturvärdesklass.

Biologisk mångfald

Inventeringsmaterialet ligger till grund för att utarbeta åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden i kommunen.  Under projektet tog vi fram förslag till prioriteringar för kommunens naturvårdsskötsel, områden som bedöms särskilt ekologiskt känsliga (ESKO) samt vilka arter som naturvårdsarbetet bör fokusera särskilt på (ansvarsarter).

Naturvärdesinventering

Genom att inventera en stor del av kommunens natur på en gång får kommer fler välgrundade beslut både inom planering och naturvård kunna tas. Underlaget ger en överblick över Järfällas viktigaste natur, samband mellan dem och var insatser för biologisk mångfald gör bäst nytta.

Team: Tim Schnoor, Magnus Nilsson, Raul Vicente, Fingal Gyllang

Läs mer om naturvärdesinventering.

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning