PROJEKT

Grönstrukturplan för Falköping, Stenstorp och Floby 

KUND: Falköpings kommun | ÅR: 2022-2023

Ekologigruppen har på uppdrag av Falköpings kommun under hösten 2022 jobbat med att ta fram en grönstrukturplan för tätorterna Falköping, Floby och Stenstorp i kommunen. Syftet med planen har varit att skapa ett gediget kunskapsunderlag som både beskriver befintliga gröna värden och pekar ut en viljeinriktning med åtgärdsförslag framåt. Planen ska vara ett stöd i arbetet för en hållbar utveckling och fungera vägledande i avvägningar inom planering och förvaltning. En plan för det gröna livet helt enkelt!

Grönplan för det gröna livet

Arbetet med grönstrukturplanen tar avstamp i relaterande mål- och strategidokument på olika nivåer, miljömål, friluftsmål och Agenda 2030 samt i kommunens aktuella översiktsplan. I översiktsplanen formuleras visionen Det goda livet. I arbetet med grönstrukturplanen har denna fördjupats för de gröna värdena och en grön viljeinriktning har formulerats: Det gröna livet. Syftet är att staka ut målbilden för hur den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas så att framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med rika naturupplevelser.

Grönstrukturplanen presenteras på ett pedagogiskt sätt med mycket bilder och kartor, ett särskilt önskemål från kommunen och ett arbetsätt som vi också föredrar.

Vision för det gröna

Visionen målbilder konkretiseras genom en Grön inriktning med åtgärdsförslag som presenteras tematiskt under rubrikerna:

 • Goda livsmiljöer och ett myller av arter
 • Ett grönt vardagslandskap med närhet till lek, aktivitet och återhämtning
 • Våtmarker och åar glittrar i landskapet
 • Grönstruktur ger trygghet i ett förändrat klimat

Åtgärdsförslagen ska ses som ett slags handlingsplan och erbjuder vägledning i beslut kopplade till utveckling, gestaltning och förvaltning. De följs av en fördjupad beskrivning av respektive tätorts förutsättningar kompletterat med en utvecklingskarta under rubriken Grön utveckling.

För Falköping, Stenstorp och Floby finns det en utvecklingskarta som bygger på analyser, fältbesök och en workshop med tjänstepersoner och politiker.

Falköpings gröna byggstenar 

Utvecklingsförslag och strategisk inriktning bygger på en bred genomgång av kommunens och tätorternas befintliga gröna värden och gröna samband.

Falbygdens landskapet har en spännande geologi och historia. För 500 miljoner år sedan låg Falbygden under ett hav. På bottnens urberg samlades lager på lager av sediment och bildade bergarterna sandsten, alunskiffer och lerskiffer. På vissa platser trängde diabas upp och lade sig som ett hårt, skyddande lock ovanpå de sedimentära bergarterna. Under årmiljonerna som gått har de olika lagren av bergarter sedan skalats av och mejslats fram till unika landskapsformer. Den rika och varierade geologin har bidragit till en mångfald av naturtyper i området och de näringsrika sedimenten har bidragit till att människor levt och brukat jorden här under 7000 år. Det ger ett spännande landskap kulturlandskap med varierade och höga värden kopplade till bland annat ängs- och betesmarker, ädellövsmiljöer och våtmarksområden. På Falbygden finns exempelvis landets enda lokaler med det vackra fjädergräset som kräver den sällsynta naturtypen stäppartad torräng.

En guide till det gröna med hjälp av en ekosystemjänstanalys

I likhet med i andra landskap finns det dock även utmaningar, bland annat igenväxning av kulturmarker, spridning av invasiva arter, utdikade våtmarker, bristande spridningssamband, avvägningar mellan markanvändning och risk för extremväder. I grönstrukturplanen arbetar vi för att skapa en bred helhetsbild av nuläget med beskrivningar av landskapets förutsättningar, ekologiska värden, spridningssamband, kartläggningar av ekosystemtjänster och det grönas roll i ett förändrat klimat. En särskild fördjupning görs om ekosystemtjänsten pollinering och pollinatörers förutsättningar i landskapet.

Under processen har även värdefulla fältbesök genomförts i de tre orterna och en workshop hållits med engagerade tjänstepersoner och politiker inom kommunen. Grönstrukturen spelar en nyckelroll för vårt framtida välmående och vi hoppas att grönstrukturplanen ska bidra med kunskap, vägledning och inspiration till alla som arbetar för det goda, gröna livet i Falköping.

Team: Petra Skarmyr, Ulrika Hamrén, Emanuel Vogel, Jenny Hansen, Anna Maria Larson, Elisabetta Troglio

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning