PROJEKT

Workshop om visionen för Glasberga

KUND: Södertälje kommun | ÅR: 2015

Markägarrepresentanter, kommunanställda och konsulter inom teknik, arkitektur och hållbarhet samlades under ett antal workshops för att gemensamt skapa en framtidsvision för Glasbergaområdet i Södertälje. Genom praktiska övningar och med hjälp av metoder framtagna av Ekologigruppen belystes områdets möjligheter och svårigheter och en vision började ta form.

Workshops för Glasberga – Dp 4 genomfördes i syfte att ta fram en gemensam vision för framtidsutvecklingen av Glasbergaområdet samt att hitta möjligheter för en ökad hållbarhet, attraktivitet och ekonomiskt värde i det befintliga och framtida området. I workshops deltog representanter för markägarna och kommunens planavdelning, samt konsulter inom teknik, arkitektur och hållbarhet. Arbetet skedde vid två tillfällen i praktiska övningar med olika scenarier för att belysa de möjligheter och svårigheter som finns förknippade med området, för att få underlag till en gemensam vision på både övergripande och detaljnivå.

STEP-metoden, framtidsbilder och Värderosen

Metoder som användes var STEP-metoden, gåtur och framtidsbilder. Workshopsen innehöll även en utvärdering av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i Glasberga på övergripande nivå enligt Ekologigruppens hållbarhetsverktyg Värderosen.

Team: Elisabetta Troglio, Åsa Eriksson och Krister Sernbo

PROJEKTKONTAKT:
Emma Holmberg
Humanekolog MA
Tjänstledig
Stockholm

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning