PROJEKT

Inventering av humlor, bin och fjärilar

KUND: Vallentuna kommun | ÅR: 2019

Under senare år har det blivit populärt att anlägga perennplanteringar som kan ge vår pollinerande insekt en stödjande födokälla. Men hur väl fungerar dessa planteringar? Kan även mer sällsynta vildbin, fjärilar och humlor hitta hit? Vallentuna kommun gav sommaren 2019 Ekologigruppen i uppdrag att utföra en inventering för sina nyanlagda rabatter för att följa upp vilka insekter som besöker planteringarna.

Ekologigruppen har på uppdrag av Vallentuna kommun genomfört en inventering av humlor, bin och fjärilar i sju perennrabatter i Prästgårdsparken söder om Vallentuna centrum.

Nya perennplanteringar

Prästgårdsparken är belägen strax söder om Vallentuna centrum, och kopplar ihop centrumet med park- och kulturmiljöerna runt Vallentuna kyrka. Parken består av öppna, torra gräsytor med enstaka planterade träd och buskar samt spridda perennrabatter. Perennrabatterna rustades upp under våren 2017, och är utformade för att locka till sig bin, humlor och fjärilar i syfte att öka den biologiska mångfalden i parken. I parken finns också ett uppsatt bihotell, samt en sandbädd, vilka anlagts för att skapa boplatser för framförallt olika bin, humlor och andra steklar. Närheten till naturgräsmarker och naturbetesmarker runt Vallentunasjön gör de här miljöerna har möjligheter att hysa en stor mångfald av arter.

Svartpälsbi är ett stort humlelikt bi i familjen långtungebin. Svartpälsbi är rödlistad i kategorin sårbara arter och hänger sig här fast på en kantnepeta.

Naturvårdsarter hittar hit

Vid inventeringstillfället hittades 42 arter bin, humlor och fjärilar vid de tre inventeringstillfällena. De tre arter som förekom i störst antal var honungsbi (265 st), mörk jordhumla (256 st) och stenhumla (94 st). Av de påträffade arterna räknas 13 som så kallade naturvårdsarter. Natuvårdsarter har större krav på livsmiljöer som kan indikera att miljön är gynnsam för andra, rödlistade och/eller sällsynta arter. Av naturvårdsarterna bedöms tre ha mycket högt indikatorvärde: vallhumla, svartpälsbi och midsommarblåvinge. Svartpälsbi är rödlistad i kategorin sårbara arter, och var den enda rödlistade art som noterades.

Vilka var de mest välbesökta perennerna?

De fem mest välbesökta växterna (sett till antal arter) var: kantnepeta, Nepeta x faasenii ”Walker’s low” , Lammöron Stachys byzantina, lavendel Lavandula angustifolia ”Munstead”, och stäppsalvia Salvia ”Caradonna” och solhatt Echinacea purpurea ”Alba”. I det anlagda bihotellet i plantering 4 noterades enstaka igenmurade bohål, troligen bebodda av någon art i släktet murarbin (Osmia). Rabatterna, liksom större delen av parken i övrigt, har sandig jordmån, vilket är gynnsamt för många insekter som gräver sina bon i sand. Sandbädden i parkens västra har inte setts besökas av några bin eller humlor. Värt att notera är att flera biarter som gräver sina bon i sand noterades i rabatterna istället för i sandbädden. Perennerna utgjordes till stor del av nektarrika växter med lång kronpip som främst honungsbin och humlor gillar. För att få en ännu större mångfald av arter skickar vi med några förbättringsförslag.

Föreslagna åtgärder

För att höja parkens värden för bin, humlor och fjärilar ytterligare har vi föreslagit följande åtgärder:

- Anpassa växtval, utifrån färg form och nektarinnehåll för att passa fler blombesökande insekter. Korttungade bin behöver exempelvis nektarrika blommor med kort kronpip som exempelvis vädd

- Anpassa skötsel av gräsmatta för att låta fler vilda blommor komma upp och blomma

- Plantera, eller låta fler flockblommiga växter (exempelvis hundkäx eller bockrot) komma upp i gräsmattan för att gynna små skalbaggar

- Se över utformning av sandbädden.

Humledagsvärmare är en fjäril i familjen svärmare som till skillnad från de flesta andra svärmare är dagaktiva.

Team: Anders Haglund, Raul Vicente, Rikard Anderberg

Här är våra tvärvetenskapliga tjänster

Med vidgade vyer, transparens och ett holistiskt tänkande driver vi projekt som skapar miljönytta för både kund och samhälle. I vår tvärvetenskapliga och omfångsrika tjänstepalett finns de evidensbaserade möjligheterna och lösningsfokuserade konsulterna.

 • Grönplaner
 • Vattenstrategier
 • Miljöövervakning
 • Processledning
 • Naturvärdesinventering
 • Ekosystemtjänster
 • Grönblå infrastruktur
 • Vattenundersökningar
 • Ekologisk kompensation
 • MKB och hållbarhetsanalyser
 • Tillståndsprocesser
 • Grönytefaktor
 • Parker och torg
 • Våtmarker och vattendrag
 • Dagvattenlösningar
 • Visualisering
 • Skötselplaner
 • Naturreservat
 • Skyltar och information
 • Ekologisk handledning